Komitet Honorowy i Rada Programowa
Kongresu ENVICON 2021

KOMITET HONOROWY KONGRESU:

Minister Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Michał Kurtyka

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - samorządowiec Północnej Wielkopolski

Jacek Bogusławski

Absolwent studiów MBA dyplom akredytowany przez Apsley Business School – London oraz Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku ekonomia. Posiada kwalifikacje dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Na wniosek Wojewody Mazowieckiego odznaczony w 2014 r za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego: BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI.


Od listopada 2018 roku jest członkiem zarządu województwa wielkopolskiego i odpowiada również za kontakty z Wielkopolską Radą Trzydziestu (WR30) czyli przedstawicielami organizacji samorządu gospodarczego. Jest przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Od września 2020 r. jest członkiem Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.

Jednostki podległe w kadencji 2018-2023 Departamenty:
Departament Gospodarki
Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
Departament Sportu i Turystyki


Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne:
Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 


Na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:
Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej
Przewodniczący Rady Społecznej Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach


Od 2010 roku (przez dwie kadencje) radny Rady Miasta Piły, przewodniczył komisji gospodarki miejskiej. Przez blisko 23 lata prowadził działalność gospodarczą i był również członkiem Business Centre Club oraz Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. Członek Zarządu i z-ca Przewodniczącego Związku Międzygminnego PRGOK 2014 - 2018, Radny Rady Miasta Piły Kadencji 2010 - 2014 i 2014-2018 (Przewodniczący KGM). Członek Zarządu LGD “Krajna nad Notecią” do 2018r. Przedsiębiorca 1996 - 2018, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uczestników Ruchu Drogowego “Świadomy Bezpieczny” 2013 - 2018, inicjator wielu akcji m.in. Obywatelskiej Sieci Monitoringu Jakości Powietrza w Północnej Wielkopolsce, #ZARAŻAMYDOBROCIĄ - akcja z dobrego serca podjęta wspólnie z senatorem Mieczysławem Augustynem i z Pilskim Bankiem Żywności czyli zbiórka pieniędzy wśród wielkopolskich przedsiębiorców oraz wszystkich innych osób dobrego serca, które w 100% zostają przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla osób ubogich w północnej Wielkopolsce oraz osób, które na co dzień zajmują się wydawaniem żywności ubogim.

Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Krzysztof Dąbrowski

Krzysztof , Wojciech Dąbrowski , urodzony 02 kwietnia 1960 roku w Grudziądzu.Tu ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego. W latach od 1979 do 1984 studiował Budownictwo Lądowe w Olsztynie. Posiada tytuł mgr inżyniera Budownictwa Lądowego w specjalności Konstruktor budowlany.


Od 1983 roku żonaty, posiada trzech synów i dwie wnuczki. Na stałe zamieszkuje w Grudziądzu. Od niedawna czasowo również w Bydgoszczy. Pracę zawodową rozpoczął na przełomie 1984 i 1985 roku w Grudziądzu na budowie dużego zakładu przemysłowego, gdzie pełnił funkcję kierownika Wydziału Budowlanego w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet – Unia" w Grudziądzu. Równolegle pracował w Biurze Projektowym „Miastoprojekt" w Toruniu ( pracownia w Grudziądzu ). W latach 1989 – 1991 otworzył własną firmę projektową oraz przedsiębiorstwo budowlane . Początkowo jako właściciel a następnie współwłaściciel m.in. Przedsiębiorstwa Budowlanego „ Solgrud „ oraz Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Taskomont – 3" przyczynił się do znacznego rozwoju tych firm , gdzie zatrudnienie sięgnęło kilkuset osób . Związany był z nimi do 2002 roku. W latach 1991 – 1993 prowadził szereg dużych budów kontraktowych na terenie Niemiec. Między innymi związany był z budową Centralnych Laboratoriów Wody i Ścieków dla Dolnej Saksonii oraz szeregiem inwestycji inżynieryjnych (również oczyszczalni ścieków) na terenie Nadrenii. Na początku roku 2003 objął stanowisko jednoosobowego Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Ścieków w Grudziądzu i piastował je do grudnia 2019 roku, tj ok. 17 lat. Prowadził szereg inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przez Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski (w ramach RPO) i inne instytucje.


Przez ok. 10 lat , w okresie 2010 – 2020 członek Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie , gdzie przez dwie kadencje wchodził w skład Prezydium Rady. Od listopada 2011 współinicjator i członek komitetu założycielskiego a następnie od 2012 r do 2021 r. Prezes Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza. Działacz społeczny i sportowy, wieloletni członek Zarządu, a w latach 2015 – 2018 Prezes Zarządu Klubu Kolarskiego ALKS Stal Grudziądz, 17 krotnego z rzędu Drużynowego Mistrza Polski w Kolarstwie szosowym i torowym.


Nową funkcję Prezesa Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie objął od 01 lipca 2021 , na czteroletnią kadencję , po postępowaniu konkursowym , które odbyło się w lutym i marcu tego roku.

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ:

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie infrastruktury

Małgorzata Bogucka-Szymalska

Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej, specjalizacja hydrologia. Ukończone dwa kierunki studiów: na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej oraz na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończone liczne szkolenia i kursy, w tym szkolenia z zarządzanie programami - MSP, zarządzanie projektami - PRINCE2, zarządzanie ryzykiem - MoR. W 2015 r. uczestniczyła w Erasmus for national civil servant prowadzonego przez European School of Administration w Brukseli.


Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 8-letnie w zakresie gospodarki wodnej. W latach 2004-2011 nauczyciel geografii i egzaminator egzaminu maturalnego z geografii. Od 2011 r. rozpoczęła pracę w administracji publicznej. Pracowała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (2011-2013) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ministerstwie Środowiska (2014-2018) w Departamencie Zasobów Wodnych. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała stanowiska należące do stanowisk samodzielnych lub kierowniczych. Od 2018 r. Zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.


Dotychczasowe doświadczenie związane jest przede wszystkim z wdrażaniem dyrektyw wodnych, w tym w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej, Dyrektywy Morskiej, Dyrektywy ściekowej, Dyrektywy azotanowej, Dyrektywy Pitnej.

Wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu – non for profit system sp. z o. o., Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego

Katarzyna Błachowicz

Inicjuje, organizuje i wspiera w ramach Klastra m.in. działania na rzecz rozwoju innowacji, konkurencyjności, a przede wszystkim wzajemnej współpracy biznesowej pomiędzy firmamii instytucjami naukowymi związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem. Jest wiceprzewodniczącą sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców i ekspertem w I programie Climate Leadership organizowanym przez UNEP/GRID-Warsaw Centre.


Z wykształcenia specjalista ds. ochrony środowiska. Jest autorem wielu publikacji w zakresie recyklingu, odpadów, zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim gospodarki o obiegu zamkniętym. Organizuje lub występuje jako prelegent w branżowych debatach, konferencjach, warsztatach i wydarzenia, jak również konsultacjach

Prezes zarządu Aquanet S.A.

Paweł Chudziński

Absolwent Politechniki Poznańskiej z tytułem magistra inżyniera mechanika, specjalizacja Systemy i Urządzenia Energetyczne. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 1990-1998 pełnił funkcje Radnego Miasta Poznania w tym Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W latach 1985 – 1995 zatrudniony w H. Cegielski Poznań S.A. pełniąc między innymi funkcje zastępcy Szefa Biura Restrukturyzacji.


Od 1995 roku w Aquanet w tym od 1998 roku członek zarządu a od 1999 Prezes Zarządu. Twórca metody benchmarkingowego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie wodociągowym Autor wielu publikacji do miesięczników branżowych takich jak: „Wodociągi i Kanalizacja” i „Kierunek Wod-Kan”. Przewodniczącej Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Były członek Rady Nadzorczej Fasing – Katowice oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej „H. Cegielski Poznań S.A” oraz były Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Wyróżniony w ramach Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, jako współautor książki pt.:” Prywatyzacja gospodarki komunalnej – dlaczego tak, dlaczego nie”.


Autor rozprawy doktorskiej pt.: „Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwach wodociągowych". Zjazd Filozoficzny Poznań 2015 „Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem z punktu widzenia etyki biznesu. „Benchmarking kosztów w zarządzaniu wartością w przedsiębiorstwie wodociągowym w Polsce” – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013.

Przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Michał Dąbrowski

Mgr inż. Michał Dąbrowski – współzałożyciel i Przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, największej branżowej organizacji zrzeszającej m.in. wiodące na rynku spółki zajmujące się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów, organizacje odzysku, producentów i dostawców technologii.


Absolwent Politechniki Warszawskiej. W latach 1988 – 2018 dyrektor i członek Zarządu w MPO Warszawa, LOBBE, REMONDIS, NOVAGO. Autor i współautor licznych publikacji w periodykach branżowych związanych z gospodarką odpadami. Prelegent szkoleń, seminariów i branżowych konferencji. Uczestnik prac legislacyjnych, autor licznych opinii nt. projektów przepisów związanych z przepisami odpadowymi.

Politechnika Wrocławska

dr inż. Emilia den Boer

dr inż. Emilia den Boer – adiunkt w Zakładzie Technologii Odpadów i Remediacji Gruntów, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Specjalista w zakresie technologii zagospodarowania odpadów komunalnych, planowania i oceny systemów gospodarki odpadami, badania odpadów, oceny i optymalizacji technologii przetwarzania odpadów, ocen oddziaływania na środowisko, oceny cyklu życia.


Prowadzi działalność dydaktyczną, realizuje projekty badawcze oraz oferuje doradztwo dla administracji publicznej, samorządów, zakładów przetwarzania odpadów, inwestorów i innych podmiotów, w zakresie koncepcji i optymalizacji technologii zagospodarowania odpadów oraz organizacji systemu gospodarki odpadami. Jest autorem i współautorem ponad 210 naukowych i branżowych publikacji i raportów.

Prezes zarządu MPGK Krosno

Janusz Fic

W 1994r. uzyskał dyplom na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Od 17.05.2004r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


Posiada wieloletnie doświadczenie w branży komunalnej, z którą związany jest od 1999r. Posiada certyfikat Ministerstwa Środowiska na pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Autorising Officer – MAO) oraz certyfikat Ministra Skarbu Państwa na pełnienie funkcji członka w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.


Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Remondis KROeko Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie.Absolwent Executive Master of Business Administration Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2015). Temat pracy dyplomowej: „Zintegrowany System Odpadowo-Energetyczny
w Regionie Południowo-Zachodnim Województwa Podkarpackiego”.

Prezes zarządu Zakładu Gospodarowania Odpadami w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu

Witosław Gibasiewicz

Absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1998 roku ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego Studium Podyplomowe: Samorząd Terytorialny i Gospodarka Lokalna. Od 1992 roku związany z samorządem terytorialnym. W latach 1999-2002 Wicepezes HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, jednej z pierwszych komunalnych grup kapitałowych w Polsce. W pierwszej kadencji radny Powiatu Ostrowskiego i przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Powiatu. Od 2002 roku Licencjonowany Zarządca Nieruchomości.


W latach 2002-2011 oraz 2014-2018 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Jarocina, zajmując się przede wszystkim tematyką związaną z gospodarką komunalną, nadzorem nad spółkami komunalnymi, inwestycjami i finansami publicznymi. Od 2011 do 2014 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Odolanowa, będąc odpowiedzialnym, m.in. za największą w historii gminy inwestycję – budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację podciśnieniową. Nadzorując sektor komunalny uczestniczył w tworzeniu i przekształcaniu oraz prywatyzacji wielu spółek komunalnych. W latach 1999 -2019 zasiadał w wielu spółkach komunalnych i Skarbu Państwa, pełniąc, m.in., funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Zakładzie Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S. A. w Ostrowie Wielkopolskim.


Od 2017 pełni funkcję Prezesa w ZGO-WCR sp. z o.o. w Jarocinie, jednej z najnowocześniejszej instalacji zagospodarowania odpadów w Wielkopolsce

Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach

Zbigniew Gieleciak

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie oraz studiów podyplomowych z prawa patentowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania innowacjami, zarządzania funduszem europejskim, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Od 2000r. Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz od 2001 r.


Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz w okresie 2010-2014 Doradca Prezydenta w zakresie infrastruktury drogowej. Kierował inwestycjami komunalnymi o wartości 1,2 mld zł. Uczestnik zespołów doradczych i eksperckich (w tym grupy roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji), rzecznik patentowy i autor kilku patentów.

Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak

Profesor Małgorzata Kacprzak pracuje w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: funkcjonowania inteligentnych miast (smart cities); gospodarowania odpadami biodegradowalnymi w tym osadami ściekowymi w realiach gospodarki obiegu zamkniętego; procesów remediacji/rekultywacji/rewitalizacji terenów zdegradowanych, monitorowania tzw. emerging contaminants.


Obecnie uczestniczy w dwóch projektach HORIZON 2020 dotyczących odpadów organicznych i obiegu P i N oraz koordynuje projekt „Bezpieczeństwo bioodpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym” (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). Jest autorką i współautorką wielu ekspertyz dla partnerów przemysłowych, samorządów, Ministerstwa Środowiska; patentów i publikacji w uznanych periodykach o zasięgu międzynarodowym.

Krajowa Izba Gospodarcza

Krzysztof Kawczyński

Krzysztof Kawczyński (ur. 1958 r. w Płońsku ) – mgr inżynier, specjalność organizacja i zarządzanie oraz gospodarka odpadami.


Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Mechaniczno-Technologiczny, Instytut Organizacji i Zarządzania (1984 r.), jak również Studium Pedagogiczne Szkolnictwa Zawodowego (1983 r.) oraz Instytutu Psychologii Społecznej (1984 r.). Ponadto ukończone kursy specjalistyczne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz państwowy kurs kwalifikacyjny do udziału w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.


Od czasu ukończenia studiów zawodowo związany z przedsiębiorczością prywatną, w tym tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji systemów gospodarki odpadami, w tym we wdrażaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych.


Działalność w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach branżowych związanych z gospodarką odpadami, w tym w Krajowej Izbie Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, w tym Prezydium Rady i Członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2015 – 2020. Udział w różnych gremiach doradczych i opiniotwórczych. Działalność publicystyczna i wydawnicza w prasie branżowej. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji branżowych, w tym jako wykładowca.

Prezes Zarządu APPLiA Polska Ogólnopolski Związek Producentów AGD

Wojciech Konecki

Urodzony w 1967 roku, w 1991 roku ukończył SGPiS/SGH uzyskując tytuł magistra ekonomii.Przez 30 lat pracował w branży producentów elektroniki i AGD na szczeblach managerskich i dyrektorskich. Od 2004 roku prowadzi związek pracodawców, producentów AGD, APPLiA Polska (d. CECED), który zajmuje się m.in. reprezentacją przemysłu wobec administracji państwowej, parlamentu i mediów, a także badaniem rynku oraz analizami ekonomicznymi. W 2020 został wybrany na Prezesa Zarządu tej organizacji.


Uczestniczy w posiedzeniach Komisji Parlamentarnych i zespołach roboczych ministerstw. W sferze samorządu gospodarczego, od 2005 roku był radcą, członkiem władz i wice przewodniczącym Rady oraz od 2017 roku wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej KIG. Jest także przewodniczącym Komitetu ds. sprzętu elektrycznego powszechnego użytku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem Board of Officers europejskiej organizacji normalizacyjnej CENELEC, współzałożycielem Forum Rozwoju Przemysłu, członkiem grupy eksperckiej KIS-GOZ (Krajowe Inteligentne Specjalizacje) oraz przewodniczącym międzynarodowej rady nadzorczej spółki akcyjnej organizacji odzysku ElektroEko SA.W swoich publikacjach specjalizuje się głównie w tematyce gospodarki i obiegu zamkniętym, efektywności energetycznej, elektrorecyklingu, trendów rynkowych i branży producentów elektroniki.


Odznaczony przez Prezydenta RP srebrnym Krzyżem Zasługi oraz przez Ministra Gospodarki oznaczeniem Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej. Otrzymał również statuetkę „Lider Polskiego Biznesu” Business Centre Club.Biegle włada językiem angielskim. Żonaty, ma dwie córki.

Politechnika Warszawska

dr inż. Piotr Manczarski

Absolwent Politechniki Warszawskiej, pracownik naukowy, kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami, Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej, konsultant.


Podczas 37 letniej pracy zawodowej wykonał wiele projektów i ekspertyz z zakresu ochrony powierzchni ziemi (w tym gospodarki odpadami, rekultywacji terenów zdegradowanych itp.), uczestniczył, jako konsultant w zakresie technologii gospodarki odpadami w opracowywaniu wielu projektów międzynarodowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Prowadzi prace naukowo-badawcze, dydaktyczne i projektowo-konsultingowe w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, badań właściwości technologicznych odpadów, biotechnologii odzysku/unieszkodliwiania odpadów, etc.. Jest autorem wielu publikacji w dziedzinie gospodarki odpadami.

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Konrad Nowak

Magister inżynier ochrony środowiska, ukończył studia podyplomowe na kierunku Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo (Politechnika Warszawska) oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem i MBA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej); certyfikowany audytor energetyczny, specjalista w dziedzinie energetycznego wykorzystania odpadów. Od 16 lat związany z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie, gdzie od 2010 zasiada w zarządzie spółki, a od 2011 pełni funkcję Prezesa Zarządu. Wcześniej związany z branżą eksploatacyjną i handlową sektora inżynieryjnego, między innymi pracując w Wilo Polska i sieci Tadmar/ Saint – Gobain.


Członek Rady Regionalnego Oddziału Północno-Wschodniego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz członek Zarządu SPEO (Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów). Przewodniczący Konwentu Wydziału Geoinżynierii UWM na kadencję 2020-2024.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing, prof. nadzw. AGH - pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dyscyplinie inżynieria środowiska, od ponad 25 lat specjalizujący się w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji oraz oddziaływania na środowisko instalacji termicznego przekształcania odpadów, szczególnie odpadów komunalnych i osadów ściekowych.


Autor ponad 200 krajowych i zagranicznych publikacji w tym zakresie, opiekun naukowy corocznych seryjnych międzynarodowych konferencji w zakresie tematyki termicznego przekształcania odpadów i osadów ściekowych (od 1997), konsultant przebiegu budowy pierwszej w Polsce spalarni odpadów komunalnych w Warszawie (1997-2001), ekspert NFOŚiGW oraz MŚ podczas etapu zrealizowanych w kraju (2010-2014) projektów budowy tego rodzaju zakładów, członek wielu kadencji Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2002) oraz kadencji Państwowej Rady Ochrony Środowiska (2015-2019).

Członek prezydium EurEau

Klara Ramm

Klara Ramm jest związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną od kilkunastu lat. Doświadczenie zdobyła pracując jako dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, ekspert w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od ponad 10 lat pełni funkcję eksperta w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie uczestnicząc w wielu projektach dotyczących usług wodnych.


Będąc przedstawicielką Polski w federacji EurEau uczestniczy również w przedsięwzięciach międzynarodowych, jest członkiem zespołu ds. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Jest przewodniczącą komitetu EurEau ds. Ekonomiczno-Prawnych sektora. Bierze udział w konsultacjach i pracach nad prawem unijnym, związanym z gospodarką wodną. Jest autorką artykułów związanych z działalnością przedsiębiorstw wod-kan w Unii Europejskiej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych oraz MBA.

Prezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

Andrzej Sobolak

Ekspert, teoretyk i doświadczony praktyk odpadowy. Od 2012 do 2016 kierował i rozbudował jedną z najnowocześniejszych instalacji odpadowych. Tam też powstałapierwsza w Polsce w pełni funkcjonalna instalacja do fermentacji bioodpadów z odpadów komunalnych. W kolejnych latach jako niezależny ekspert opracował koncepcje dla różnych zakładów biologicznego przetwarzania odpadów.


Od 2019 roku w zarządzie miejskiej spółki Ekosystem zarządzającej gospodarką odpadami we Wrocławiu, gdzie opracowuje i wdraża strategię odpadową dla miasta Wrocławia. Aktywnie uczestniczy w imieniu Wrocławia w pracach Komisji Odpadowej Unii Metropoli Polskiej. Współzałożyciel i od początku istnienia Prezes Stowarzyszenia Biorecykling. Popularny wykładowca, chętnie publikowany w czasopismach branżowych felietonista oraz autor specjalistycznych artykułów na temat bioodpadów i oraz istotnych problemów odpadowych.

Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

dr inż. Aleksander Sobolewski

Dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 34 patentów. Główne obszary jego merytorycznych kompetencji to koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami.


Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (przewodniczącym Environmental Working Group), ekspertem Polskiej Izby Ekologii, Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, Przewodniczącym Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.

Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw”.

Piotr Szewczyk

Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej z zakresu gospodarki odpadami.


Dyrektor biura Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Waldemar Szulc

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania spółkami kapitałowymi na Uniwersytecie Łódzkim oraz studium w zakresie Planowania Gospodarki Energetycznej w Gminie.Całe swoje życie zawodowe związał z energetyką i ciepłownictwem pełniąc funkcje kierownicze w Elektrowni Bełchatów w latach 1984 – 1999 oraz funkcje zarządcze w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie (Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 1999 – 2003, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny w latach 2003 – 2009), a następnie w PGE Elektrownia Bełchatów SA (Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 2009-2010).


Od września 2010 do grudnia 2015 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. wytwarzania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Od 2017 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie Przez dwie kadencje Członek i Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Członek i Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie, był Ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, uczestniczył w pracach komisji sejmowych i senackich zespołów oraz zespołach problemowych. Prelegent, wykładowca na konferencjach i szkoleniach, autor wielu publikacji w czasopismach branżowych, biegły sądowy z zakresu energetyki.

Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Leszek Świętalski

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz krajowych i zagranicznych studiów podyplomowych. Pracował w administracji rządowej i samorządowej. Wielokadencyjny wójt Gminy Stare Bogaczowice. W latach 2000-2015 reprezentował polski samorząd w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 2002-2014 obserwator, z-ca i członek Komitetu Regionów UE, gdzie był członkiem Prezydium KR oraz przewodniczył Komitetowi CAFA. W latach 2000-2015 członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, a od 2015 r. Sekretarz Generalny ZGWRP.


Laureat Nagrody im. G. Palki (2009 r.) w dziedzinie ogólnopaństwowej, za aktywną działalność w najwyższych strukturach europejskich.

Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ

Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński jest profesorem na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jest autorem ponad 100 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz ponad 300 wystąpień na konferencjach naukowych.


Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz zrównoważonego rozwoju. Jest autorem monografii: „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych - wybrane zagadnienia”(2016) oraz współautorem podręcznika „Technologie i procesy ochrony powietrza” (2018). W czerwcu 2020 roku ukazała się jego najnowsza książka „Termiczne przekształcanie odpadów”.

Prezes Zarządu Spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja

dr hab. inż. Krzysztof Witkowski

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.Od 12 lat zasiada w organach spółek prawa handlowego, obecnie Prezes Zarządu Spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Zarządzania Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, uczestnik studiów MBA in Public Management.


Odbył staże naukowe m.in. w Jeune Chambre Economique (Chambre-Mazamet we Francji) oraz Uniwersytet Louvain la Neuve (Belgia).


Profesor wizytujący na zagranicznych uczelniach: Beuth University of Applied Sciences Berlin (2016/2017) oraz Slovak University of Technology in Bratislava (Faculty of Materials Science and Technology in Trnava) (2017/2018).

Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w Warszawie

Grzegorz Wiśniewski

Założyciel (2001) i prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w Warszawie, Prezes Zarządu spółki GIGA PV S.A., od 2019 roku Opiekun Merytoryczny programu studiów podyplomowych „Energetyka Odnawialna dla Biznesu. Inwestycje i rynek energii”, były (1997-2004) dyrektor Centrum Komisji Europejskiej dla Regionu Morza Batyckiego ds. Odnawialnych Źródeł Energii (EC BREC).


Specjalizuje się w technologiach OZE, polityce energetycznej, ekonomice energetyki i analizach rynku energii elektrycznej i ciepła. Jest współautorem polskiej strategii dotyczącej energii odnawialnej (2001 r.) i kilkunastu raportów strategicznych dla rządu RP i Komisji Europejskiej. Był członkiem ManagEnergy Reflection Group (przewodniczący 2007-2008) - grupy doradczej Komisji Europejskiej w dziedzinie zrównoważonej energii. Uczestniczył, w pracach wielu organów doradczych na szczeblu rządowym, w tym był członkiem Komitetu Sterującego ds. Zaawansowanych Systemów Wykorzystania Energii w NCBiR, Zespołu Doradczego ds. rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej, Komitetu Monitorującego POIŚ, Kapituły GreenEvo i innych. W latach 2016-2020 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP.


Jest laureatem tytułów: „Promotor energetyki odnawialnej” miesięcznika Czysta Energia oraz „Nowy Impuls’2014” Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł za wkład w rozwój koncepcji prosumenckich w energetyce odnawialnej. W 2015 roku został Laureatem tytułu „Człowiek Roku Polskiej Ekologii”.

Prezes Zarządu Fundacji RECAL

Jacek Wodzisławski

od 1997 roku pracuje w Fundacji RECAL, obecnie na stanowisku Prezesa Zarządu, działającej w Polsce na rzecz odzysku opakowań aluminiowych. Posiada blisko 25 letnie doświadczenia w projektach i badaniach z zakresu gospodarki odpadami. Inicjator i współautor analiz rynku gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ekoprojektowania opakowań, ich ponownego zagospodarowania oraz projektów edukacji recyklingowej.


Współodpowiedzialny w Polsce za wdrożenie paneuropejskiej inicjatywy Every Can Counts / Każda Puszka Cenna. Współpracownik Krajowej Izby Gospodarczej. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa

Piotr Ziętara

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2001 roku. Przez kolejne lata stopniowo awansując, w 2015 r. został Członkiem Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesem. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.


W latach 2013 – 2015 był Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A., w ramach realizacji projektu budowy ekospalarni. W 2017 r. został Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.


Piotr Ziętara jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i systematycznie uzupełnia wiedzę na studiach podyplomowych. Ukończył studia MBA in Public Management przy Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych.


Od lat współpracuje ze światem nauki, bierze udział w konferencjach i sympozjach naukowych, uczestniczy w międzynarodowych branżowych warsztatach benchmarkingowych EBC. W kwietniu 2019 roku Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Piotr Ziętara został Przewodniczącym I Rady Uczelni, a w grudniu 2020 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Uczelni w kadencji 2021-2024. W maju 2020 r. został powołany przez Radę Miasta Krakowa do składu Rad Społecznych miejskich podmiotów leczniczych: Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza oraz Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ. Piotr Ziętara jest członkiem Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, w kadencji 2021-2025.

Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej o specjalizacji Biotechnologia w Inżynierii Środowiska. Od 2004 r. adiunkt, a od 2016 r. profesor w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków PW. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensyfikacja usuwania ze ścieków związków biogennych oraz niekonwencjonalne metody oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych.


Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac, w tym 130 opublikowanych w formie monografii, artykułów oraz referatów i posterów na konferencjach naukowo-technicznych. Pozostałe prace nieopublikowane stanowią ekspertyzy, raporty ze zrealizowanych projektów badawczych oraz recenzje publikacji naukowych, projektów badawczych, rozpraw habilitacyjnych i doktorskich. Od 2017 r. koordynator prac naukowego zespołu ekspertów NFOŚiGW.

Company Logos

A supporting statement for your value proposition

to encourage customers to complete your CTA

Top Speakers of Our Webinar

A supporting statement for your value proposition to encourage customers to complete your CTA

Michael Walker

Teacher of the Year 2017

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life.

Head Tutor

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life.

Maria Rodriguez

Teacher of English

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life.

Amanda Baker

FAQ

→ Where Webinar Will Be:

It will take place in New York, 34th Avenue. Also, you will get a link to your email to visit Webinar Online.


It will take place on April 26, 2018. Also, the second part will be announced soon.

→ When Webinar Will Be:

Last Time Event

We Are Highly Rated by Our Attendees

A supporting statement for your value proposition to encourage customers to complete your CTA

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

4.7 out of 5