Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment jest z pewnością największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym tej dziedziny w Polsce. Od lat każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani są także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.

W trakcie dwóch dni kongresu odbywa się kilka sesji obejmujących najważniejsze tematy ochrony środowiska: gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno- ściekową, OZE, circular economy, zrównoważony transport – elektromobilność, innowacje dla gminy oraz ochrona powietrza.

Kongresowi towarzyszy także wspaniała, uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku konkursów dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.
Organizator kongresu

 

 

Kongres 2017 w liczbach

800


Uczestników na wszystkich sesjach

60


Prelegentów

6


głównych sesji

127


statuetek i wiele wyróźnień przyznanych w konkursach

Kilkudziesięciu


patronów i patronów honorowych

PROGRAM

Główne sesje tematyczne kongresu

POBIERZ APLIKACJĘ KONGRESU

DZIEŃ I/ PONIEDZIAŁEK/ 28 LISTOPADA 2018

10:00

10:00 Uroczyste otwarcie kongresu.

I SESJA INAUGURACYJNA. EFEKTYWNA GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

program

10:15 - 12:00

10:15 

Długofalowa strategia dla gospodarki odpadami.

Polityka energetyczna Polski. Wsparcie rozwoju technologii.

Kształtowanie, ochrona i  racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych.Strategiczne projekty finansowe w zakresie ochrony środowiska.

Strategiczne projekty finansowe w zakresie ochrony środowiska.

 

program 12:30-13:30

 Przerwa na kawę

program 12:30-13:30

 Panel dyskusyjny

program13:30

 

ZAKOŃCZENIE SESJI

PRZERWA NA LUNCH

 

II SESJA: GOSPODARKA ODPADAMI (sesja równoległa z sesjami III, IV)

 14:40 - 17:50

Planowanie gospodarki odpadami

Możliwość finansowania i pozyskania funduszy na rozwój instalacji przetwarzania odpadów.

Rozporządzenia Komisji Europejskiej w zakresie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w świetle najnowszych unijnych projektów legislacyjnych.

program

15:55 -17:50

15:55 Przerwa na kawę

program

16:50 -17:50

16:50-17:50 Panel dyskusyjny.

III SESJA: GOSPODARKA WODNA (sesja równoległa z sesjami II i IV)

program

14:40-17:30

14:40 Organizacja nowego systemu zarządzania wodami w Polsce. Nowy system działania rynku.

Proces weryfikacji taryf po zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wpływ zmian regulatora na przedsiębiorstwa wod-kan .

program

16:20-16:50

16:20  Przerwa na kawę.

program

17:30-18:00

17:30-18:00 Panel dyskusyjny.

IV SESJA: INNOWACYJNA GMINA (sesja równoległa z sesjami II i III)

program

14:40-17:15

14:40 Plany gospodarki emisyjnej.

Efektywne zarządzanie majątkiem komunalnym.

Gminy na drodze do wymaganych poziomów recyklingu i odzysku.

System selektywnej zbiórki w miastach i gminach wiejskich.

program

16:45-17:15

16:45 Przerwa na kawę.

program

17:15-18:00

17:15-18:00 Panel dyskusyjny.

DZIEŃ II/ CZWARTEK/ 29 LISTOPADA 2018

V SESJA: WASTE TO ENERGY

program

10:00-16:00

10:00 Termiczne przekształcanie odpadów a cele wynikające z polityki GOZ.

Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii i wykorzystywanie odpadów.

Waste to Energy dziś- podstawowe uwarunkowania.

Aktualny potencjał paliw RDF na rynku i kierunki ich wykorzystania.

Aktualne doświadczenia eksploatacyjne polskich ITPOK. Zapowiadane zmiany w zakresie zagospodarowania żużli.

Zielona energia z termicznego przekształcania odpadów.

program

12:00-13:00

12:00 Panel dyskusyjny.

VI SESJA: WODY OPADOWE, INNOWACJE, BADANIA I ROZWÓJ

program

10:00-15:00

14:15 Wystąpienia prelegentów

program

15:00-16:00

14:15 Panel dyskusyjny

VII SESJA:OCHRONA POWIETRZA

program

10:00-15:00

10:00 Planowane efekty wprowadzania programu „Czyste powietrze" 

Możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach programów walki z niską emisją 

Raport o stanie powietrza w Polsce

Wpływ jakości paliw na stan powietrza

program

11:45-12:15

11:45 Przerwa na kawę

program

14:25-16:00

14:25 Panel dyskusyjny

VIII SESJA: STREFA START UP I INNOWACJE

program

10:00-15:00

10:00 

Przestrzeń wymiany doświadczeń dla start-upów, inkubatorów przedsiębiorczości oraz NGOS’s. 

Współpraca międzypokoleniowa.

Luka kompetencyjna - zapotrzebowanie pracodawców, umiejętności studentów a możliwości uczelni

program

10:00-15:00

 Przerwa na kawę.

program

Panel dyskusyjny

IX SESJA: GOSPODARKA ODPADAMI I FORUM RIPOK

program

10:00-15:00

10:00 

Postrzeganie roli RIPOK w systemie gospodarki odpadami. 

Odpowiedzialność producenta.

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych.

Perspektywy rozwoju rynku dla instalacji fermentacji odpadów bio.

program

15:00-16:00

15:00 Panel dyskusyjny

X SESJA:GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

program

10:00-15:00

10:00 Strategia i rozwój GOZ w przedsiębiorstwie.

Ograniczenie odpadów oraz rozszerzona odpowiedzialność producenta.

Doświadczenia z budowanie i funkcjonowania systemu kaucyjnego.

Komitet honorowy

Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska

Urodzony w 1956 r. w Żabiance. Poseł na Sejm V, VI, VII, VIII kadencji. W 1980 ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979 - 1990 pracował, jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Pełnił funkcję wójta gminy Winnica w latach 1990-1998 i 1999-2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 roku zajmował stanowisko wojewody ciechanowskiego. W latach 1999-2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim (wybrany został z listy Akcji Wyborczej Solidarność). W latach 1980-1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Od 1989 do 1992 r. był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Gminy Winnica. Od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.16 listopada 2015 powołany na ministra bez teki w rządzie Beaty Szydło. Objął także funkcję przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Od września do grudnia 2016 pełnił obowiązki Ministra Skarbu Państwa. Również we wrześniu 2016 został wiceprzewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.11 grudnia 2017 objął stanowisko ministra bez teki w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego, ponownie został też przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii

Kazimierz Kujda
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kazimierz Kujda jest doktorem nauk technicznych, inżynierem elektrykiem, ekonomistą, specjalistą w dziedzinie zarządzania. Od października 2015 roku zasiada w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie, zwłaszcza w sferze ekologii. Poprzednio już dwukrotnie pracował w Zarządzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym cztery lata na stanowisku Prezesa Zarządu. Ukończył wyższe studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie.
W 1986 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a w roku 1996 uzyskał z wyróżnieniem dyplom MBA w Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Bliskie związki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął w 1998 roku. Pełnił w NFOŚiGW najpierw funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu (1998-2000), a następnie Prezesa Zarządu (2000-2002) oraz eksperta (2002-2004). Ponownie Prezesem Zarządu NFOŚiGW był w latach 2006-2008, wcześniej zaś Zastępcą Prezesa (2005-2006). Dodatkowe doświadczenie w dziedzinie ekologii oraz w związanych z nią kwestiach finansowych, budżetowych i inwestycyjnych nabył w latach 1998-2001 i 2006 jako członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. Obecne stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni (po raz trzeci) od 18 grudnia 2015 roku.

Paweł Ciećko
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Paweł Ciećko urodzony 2 maja 1967 r. w Jędrzejowie.Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1995 r.), Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Zootechniczny. Studia podyplomowe Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kierunek Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie. Od 11 lat pełnił funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Aktualnie pełni obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Współautor publikacji o stanie środowiska, ekspert Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Członek Narodowej Rady Ekologicznej, Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Honorowym za zasługi dla Województwa Małopolskiego. Wykładowca Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jadwiga Rotnicka
Senator RP, Wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska

profesor Jadwiga Rotnicka Senator RP nieprzerwanie od 2007 roku, wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Środowiska.Wieloletni nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Doktoryzowała się na UAM w Poznaniu, habilitowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ma w dorobku ponad 50 publikacji naukowych, jest promotorem licznych prac magisterskich, promotorem i recenzentem prac doktorskich.Samorządowiec, od roku 1990 do roku 2007 nieprzerwanie radna Rady Miasta Poznania, w latach 1992-1998 przewodnicząca Rady Miasta.

Andrzej Grzyb
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Urodzony 23 sierpnia 1956 roku w Siedlikowie, gdzie do dziś mieszka z rodziną. Absolwent: Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej – studia interdyscyplinarne prowadzone również na wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Obok działalności politycznej zaangażowany w tematykę regionalizmów kulturowych i kulinarnych. 

Parlament Europejski: Współprzewodniczący Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia Sejm RP – Parlament Europejski 1996 – 1997, Obserwator w PE 2003-2004 i Poseł do PE 1 maja 2004 – 19 lipca 2004 oraz od 2009 r. (VII kadencja PE) i od 2014 r. (VIII kadencja PE). Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka PE, koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej ds. Praw Człowieka, Wice, a od 2014r Współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej. Przewodniczący Klubu PSL w Parlamencie Europejskim.

Sejm RP: Poseł na Sejm 1989-1991, 1993-1997, 2001-2009. Wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 1993-1996. Przewodniczący Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej – później Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw UE, Członek Komisji Spraw Zagranicznych, Członek delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 2001-2007, Członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków 2007-2009. W 2008 roku uznany w rankingu „Polityki” za jednego z  10 najlepszych i najbardziej pracowitych posłów. Doceniono go m.in. „…za spokój i próby szukania rozwiązań kompromisowych”.

Marek Olszewski

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Marek Olszewski pracę samorządowca rozpoczął w 1990 roku.
Był współzałożycielem komitetu obywatelskiego w Gminie Lubicz i współautorem programu wyborczego przed pierwszymi wolnymi wyborami samorządowymi w 1990 roku. W wyniku tych wyborów został radnym i Przewodniczącym Rady Gminy Lubicz. W styczniu 1992 roku został wybrany Wójtem Gminy Lubicz. Funkcje tę, odnawianą w kolejnych wyborach, pełni do dnia dzisiejszego.
Od 1999 roku jako członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, później wiceprzewodniczący, a obecnie Przewodniczący zajmuje się ogólnopolską działalnością samorządową. Jest twórcą zaproponowanego przez Związek Gmin Wiejskich RP nowego modelu finansowania polskiej oświaty.
Odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003), a przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016) oraz Dyplomem Nagrody Obywatelskiej 25-lecia Samorządności za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej (2015).

Zygmunt Frankiewicz 
Związek Miast Polskich, prezes Zarządu

Zygmunt Frankiewicz, dr hab. inż., urodził się w 1955 roku w Gliwicach. W 1979 roku ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Śląską i przez wiele lat był  pracownikiem naukowym tej uczelni. W latach 1979-1993 pracował w Zakładzie Elektroniki Biomedycznej, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie w 1987 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a następnie w 1994 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Od roku 1996-2003 działalność naukową kontynuował jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Podstaw Systemów Technicznych na  Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.W latach 1990-2002 pracował na rzecz miasta jako radny Rady Miejskiej w Gliwicach. W latach 1990-1993 był przewodniczącym Komisji ds. Rozwoju Miasta oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, a od lutego 1993 roku - Przewodniczący Rady Miejskiej. Od 1995 do 2015 roku był przewodniczącym regionalnego stowarzyszenia - Śląski Związek Gmin i Powiatów. W 2015 został wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich na prezesa tej organizacji.Zygmunt Frankiewicz jest uznawany za jednego z najlepszych prezydentów miast w Polsce. Był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę. Jest m.in. laureatem prestiżowej dla środowiska samorządowego nagrody Fundament Rzeczpospolitej im. prof. Michała Kuleszy.

Aleksander Sobolewski
Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1986 r.) specjalność – inżynieria chemiczna. Pracę doktorską (inżynieria chemiczna) obronił w 1993 r. na Politechnice Śląskiej. Od 1987 r. jest zatrudniony w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu - od 2004 do 2013 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, a obecnie Dyrektora Instytutu. Dr Sobolewski jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 20 patentów. Do głównych obszarów merytorycznych kompetencji dr. Sobolewskiego należą: koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Dr Sobolewski prowadzi aktywną działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, kreowania polityki energetycznej kraju, a także szeroko rozumianej działalności proekologicznej związanej z gospodarką odpadami i produkcją tzw. „zielonej energii”.
Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (od 2001 r.) w ramach którego jest Przewodniczącym Environmental Working Group (od 2013 r.), ekspertem Polskiej Izby Ekologii w zakresie odpadów, przewodniczącym Technicznej Grupy Roboczej ds. przemysłu koksowniczego, członkiem (a w latach 2010-2013 r. Z-cą Przewodniczącego) Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, członkiem (a od 2011 r. Przewodniczącym) Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.

Krzysztof  Kawczyński
Krajowa Izba Gospodarcza

Krzysztof Kawczyński (ur. 1958 r. w Płońsku ) – mgr inżynier, specjalność organizacja i zarządzanie oraz gospodarka odpadami.Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Mechaniczno-Technologiczny, Instytut Organizacji i Zarządzania (1984 r.), jak również Studium Pedagogiczne Szkolnictwa Zawodowego (1983 r.) oraz Instytutu Psychologii Społecznej (1984 r.). Ponadto ukończone kursy specjalistyczne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz państwowy kurs kwalifikacyjny do udziału w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.Od czasu ukończenia studiów zawodowo związany z przedsiębiorczością prywatną, w tym tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji systemów gospodarki odpadami, w tym we wdrażaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych.Działalność w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach branżowych związanych z gospodarką odpadami, w tym w Krajowej Izbie Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, w tym Prezydium Rady i Członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2015 – 2020. Udział w różnych gremiach doradczych i opiniotwórczych. Działalność publicystyczna i wydawnicza w prasie branżowej. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji branżowych, w tym jako wykładowca.

Barbara Kozłowska
Ekspert Rady RIPOK

Dr inż.Barbara Kozłowska

 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”(2015 r.);
 • generalny projektant „Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami Przemysłowymi i Niebezpiecznymi dla ośmiu województw” 1998;
 • lokalny koordynator projektu TEMPUS II w programie 3‑STEPS (Starter TEnvironmental Problem Solution) w Politechnice Łódzkiej (1999-2002) – prowadzenie szkoleń z ochrony środowiska dla grup opiniotwórczych (nauczyciele, politycy, pracownicy administracji, dziennikarze);
 • regionalny koordynator dla województwa łódzkiego w ramach projektu „Pomoc dla Polski przy wdrażaniu Dyrektywy Rady 96/61/WE sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC)" -2000-2002;
 • ekspert w projekcie „Phare PL00070302 -Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń” Realizowanym przez Duńską Szkołę Administracji Publicznej i firmę Project Management (PM-Ireland) (2003);
 • koordynator projektu Baltic University Urban Forum (BUUF) na terenie miasta Łodzi;
 • wykładowca - IV Program Indykatywny Ekologicznego Funduszu Partnerskiego PHARE w zakresie gospodarki odpadami w tym wydawania pozwoleń zintegrowanych (2005);
 • wykładowca - V Program Indykatywnego Ekologicznego Funduszu Partnerskiego Phare w zakresie wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla przedstawicieli administracji publicznej (2008);
 • pomysłodawca, organizator i Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi (2012 – IV edycja);
 • ekspert Rady RIPOK;
 • członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska, obecnie Członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Generalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska;
 • członek Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Wojewodzie Łódzkim do 2008 r., obecnie członek regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska;.

Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Profesor nadzwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od 1976 do chwili obecnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska.m.in.

 • samodzielność naukowa w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 • ekspert Ministerstwa Środowiska,
 • ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 2012),
 • ekspert i konsultant szeregu polskich miast podejmujących budowę spalarni odpadów,
 • konsultant budowy pierwszej w Polsce spalarni odpadów w Warszawie (ZUSOK - 1997 do 2001),
 • opiniodawca dla NFOŚiGW realizowanych na etapie budowy a aktualnie eksploatowanych w Polsce spalarni odpadów komunalnych a także od kilku lat eksploatowanych spalarni osadów ściekowych,
 • członek Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2004 do chwili obecnej),
 • członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (od 2014 do chwili obecnej),

Izabela Sówka
Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr,   - studia wyższe z tytułem mgr inż. ukończyła w 1997 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.  W marcu 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniona na etacie profesora w Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełni m.in. funkcję Kierownika Zakładu oraz akredytowanego Laboratorium Badań Olfaktometrycznych Zakładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Koordynatorka i współkoordynatorka, wykonawca badań naukowych oraz komercyjnych, w tym z zakresu oddziaływania zapachowego m.in. w ramach projektów pt.  Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej oraz. Monitoring uciążliwości zapachowej pochodzenia rafineryjno-bytowego z wykorzystaniem technologii elektronicznego nosa. Specjalności i zakres zainteresowań naukowych: metody poboru oraz pomiaru i przemiany chemiczne zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, planowanie i opracowywanie metodyki badań związanych z zanieczyszczeniem powietrza, opracowywanie oraz testowanie narzędzi statystycznych i matematycznych do oceny jakości powietrza atmosferycznego, metody identyfikacji zmian  w powietrzu o charakterze globalnym, metody oceny śladu węglowego w środowisku, skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem atmosfery.

Paweł Chudziński
Prezes Zarządu Aquanet S.A.

 Absolwent Politechniki Poznańskiej z tytułem magistra inżyniera mechanika, specjalizacja Systemy i Urządzenia Energetyczne. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 1990-1998 pełnił funkcje Radnego Miasta Poznania w tym Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W latach 1985 – 1995 zatrudniony w H. Cegielski Poznań S.A. pełniąc między innymi funkcje zastępcy Szefa Biura Restrukturyzacji. Od 1995 roku w Aquanet w tym od 1998 roku członek zarządu a od 1999 Prezes Zarządu. Twórca metody benchmarkingowego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie wodociągowym Autor wielu publikacji do miesięczników branżowych takich jak: „Wodociągi i Kanalizacja” i „Kierunek Wod-Kan”. Przewodniczącej Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Były członek Rady Nadzorczej Fasing – Katowice oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej „H. Cegielski Poznań S.A” oraz były Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Wyróżniony w ramach Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, jako współautor książki pt.:” Prywatyzacja gospodarki komunalnej – dlaczego tak, dlaczego nie”. Autor rozprawy doktorskiej pt.: „Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwach wodociągowych". Zjazd Filozoficzny Poznań 2015 „Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem z punktu widzenia etyki biznesu. „Benchmarking kosztów w zarządzaniu wartością w przedsiębiorstwie wodociągowym w Polsce” – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013.

Leszek Świętalski
Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz krajowych i zagranicznych studiów podyplomowych. Pracował w administracji rządowej i samorządowej. Wielokadencyjny wójt Gminy Stare Bogaczowice. W latach 2000-2015 reprezentował polski samorząd w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 2002-2014 obserwator, z-ca i członek Komitetu Regionów UE, gdzie był członkiem Prezydium KR oraz przewodniczył Komitetowi CAFA.
W latach 2000-2015 członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, a od 2015 r. Sekretarz Generalny ZGWRP.

Laureat Nagrody im. G. Palki (2009 r.) w dziedzinie ogólnopaństwowej, za aktywną działalność w najwyższych strukturach europejskich.

Andrzej Porawski
Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Andrzej Porawski, od 1990 roku dyrektor Biura Związku Miast Polskich, a od 1999 roku -sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.Jest z wykształcenia magistrem inżynierem chemicznej technologii drewna. W latach 1980–1990 był działaczem NSZZ „Solidarność”. W latach 1988–1991 należał do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W roku 1990 został wybrany do Rada Miasta Poznania - był radnym pierwszej i drugiej kadencji. W pierwszej kadencji był także członkiem Zarządu Miasta, a w drugiej - wiceprzewodniczącym RM Poznania. W roku 1998 wygrał wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a w 2002 roku ponownie do RM Poznania. W latach 1992-1993 i 1998–1999 sprawował funkcję doradcy w Urzędzie Rady Ministrów oraz w Kancelarii Premiera. W 2015 roku otrzymał tytuł Samorządowca 25-lecia, przyznany przez pismo samorządu terytorialnego Wspólnota.

 Agnieszka Sznyk
Prezes Zarządu INNOWO

 Zbigniew Gieleciak
Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie oraz studiów podyplomowych z prawa patentowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania innowacjami, zarządzania funduszem europejskim, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Od 2000r. Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, a od 2017r wice Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Od 2001r. Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz dodatkowo w okresie 2010-2014 Doradca Prezydenta w zakresie infrastruktury drogowej. Uczestnik licznych zespołów doradczych i eksperckich, rzecznik patentowy i autor kilku patentów. Kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1,2 mld zł. Przeprowadził modernizację tyskiej oczyszczalni ścieków czyniąc ją najbardziej efektywną energetycznie oczyszczalnią w Europie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 Klara Ramm
Członek prezydium EurEau

Patronat honorowy

Prelegenci 2017

Program i prelegenci 2018 już wkrótce

Georges Kremlis
European Commission, DG Environment

Georges Kremlis started his career in the European Commission in 1981, as a member of the Commission Legal Service. In 1995 he joined DG Environment. From 1995 to 2004 he served as Head of the Legal Unit, responsible for all legal issues in the DG. From 2004 to 2005 he was Head of the “Legal affairs and Governance” Unit, responsible for in-house legal advice, Århus Convention (access to environmental information, public participation and access to justice), Environmental Liability, Environmental Criminality, the IMPEL Network that he co-chaired, the Forum of Judges and the International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE), Corporate Social Responsibility (CSR), and the financing of NGO’s programme. In 2005, he became the Head of the "Cohesion Policy and Environmental Impact Assessments" Unit, responsible for the compliance with environmental law of projects (and plans and programmes) co-financed by the EU. In his current position he is the Head of Unit ENV. E1 "Mainstreaming & Environmental Assessments", responsible in a global manner for nine Member States, including Poland. He is also responsible for environmental integration in Cohesion Policy and the Trans European Networks for Energy and Transport. From March to August 2011, he served as Acting Director of the Directorate "Legal Affairs and Cohesion". In his current position, he is Chairman of the ENEA-MA (European Network of Environmental and Managing Authorities), and the EIA/SEA (Environmental Impact Assessment / Strategic Environmental Assessment) Experts Groups. He is also the Chair of the Bureau of the Espoo Convention.  

Stephane Heddesheimer 
SUEZ Polska Sp. z o.o.

Prezes Zarządu SUEZ Polska od 2017 roku. Wiceprezes Zarządu w latach 2009-2014. Z Grupą SUEZ jest związany od 23 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał uczestnicząc w różnych projektach SUEZ w Europie m. in. w Bułgarii, Algierii czy Turcji. Karierę zawodową rozpoczął jako Project Manager tworząc modele finansowe na potrzeby przetargów w działalności wodnej SUEZ. W kolejnych latach zdobywał doświadczenie zawodowe w działalności odpadowej SUEZ we Francji, aby w 2009 roku objąć stanowisko Dyrektora Operacyjnego w Grupie SUEZ Polska (dawniej: SITA Polska). W latach 2011-2013 zarządzał spółką SUEZ Zielona Energia, która w Poznaniu zrealizowała projekt budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Od czerwca 2014 roku w ramach działalności spółki Degremont nadzorował i odpowiadał za rozwój usług w działalności wodnej SUEZ w wielu krajach Europy i Azji Centralnej. W lipcu 2017 roku został mianowany Prezesem Zarządu SUEZ Polska jednocześnie przejmując odpowiedzialność za działalność Grupy w Polsce w obszarze recyklingu i odzysku odpadów, a także w obszarze gospodarki wodnej.

Gospodarka odpadami

Krzysztof Kawczyński
Krajowa Izba Gospodarcza

Krzysztof Kawczyński (ur. 1958 r. w Płońsku ) – mgr inżynier, specjalność organizacja i zarządzanie oraz gospodarka odpadami. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Mechaniczno-Technologiczny, Instytut Organizacji i Zarządzania (1984 r.), jak również Studium Pedagogiczne Szkolnictwa Zawodowego (1983 r.) oraz Instytutu Psychologii Społecznej (1984 r.). Ponadto ukończone kursy specjalistyczne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz państwowy kurs kwalifikacyjny do udziału w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od czasu ukończenia studiów zawodowo związany z przedsiębiorczością prywatną, w tym tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji systemów gospodarki odpadami, w tym we wdrażaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych. Działalność w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach branżowych związanych z gospodarką odpadami, w tym w Krajowej Izbie Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, w tym Prezydium Rady i Członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2015 – 2020. Udział w różnych gremiach doradczych i opiniotwórczych. Działalność publicystyczna i wydawnicza w prasie branżowej. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji branżowych, w tym jako wykładowca.

Piotr Szewczyk
Rada RIPOK

Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw”.
Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej z zakresu gospodarki odpadami.

Andrzej Jędrczak
Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska w Uniwersytecie Zielonogórskim. Studia - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii (1970-1975); stopień doktora - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii (1979); stopień doktora habilitowanego, specjalność technologia wody i ścieków - Politechnika Warszawska (1993), tytuł profesora nauk technicznych (1994). Autor podręcznika „Biologiczne przetwarzanie odpadów. Autor lub współautor: 2 monografii i 129 publikacji, 56 prac projektowych, ponad 200 ekspertyz, ocen i opinii oraz 2 patentów. Obszary działalności naukowej i zawodowej: gospodarka odpadami ulegającymi biodegradacji oraz modelowanie, ochrona i odmowa środowiska zdegradowanego przez przemysł.

Sergiusz Urban
Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska. Jest specjalistą w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski oraz doradcą w zakresie funduszy europejskich w kontekście wymagań ochrony środowiska. Członek grupy roboczej ds. oceny projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego, w tym: gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów, gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, jakości gleby i ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ocen oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracę doktorską obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz American University Washington College of Law, odbył również półroczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Hanna Marlière
Green Management Group

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Od ponad 10 lat związana z branżą gospodarki komunalnej. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i europejskiego prawa, konsultantka krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej oraz prelegentka podczas kluczowych wydarzeń branży ochrony środowiska w Polsce. Czynnie działa także w sektorze pozarządowym poprzez Fundację Pro terra oraz Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (IGOZ).

Jakub Tyczkowski
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Prezes Zarządu. Rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie EdS-PL należącej do belgijskiej grupy przemysłowej TRACTEBEL / WATCO, uczestnicząc w rozpoczęciu działalności tej grupy związanej z gospodarką odpadami w Polsce. Był m.in. odpowiedzialny za nowe projekty.
Był zaangażowany w uruchomienie projektów związanych z recyklingiem w kilku miastach i stał się Członkiem Zarządu firmy dedykowanej tej działalności. Od 1996 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w pierwszej firmie w Polsce przetwarzającej na skalę przemysłową odpady niebezpieczne na paliwa alternatywne dla cementowni. Związany z Rekopol Organizacja Odzysku od 2001 roku na stanowisku Dyrektora ds. Odzysku, od 2005 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w tej organizacji. W 2014 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Mariusz Karpiński
HSM Polska Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu HSM Polska, wiodącego na rynku dostawcy rozwiązań do zmniejszania objętości surowców wtórnych oraz profesjonalnego niszczenia dokumentów, współautor kompleksowej analizy zmian na rynku odpadów komunalnych w Polsce po wdrożeniu „reformy śmieciowej”.
Magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej , menedżer z ponad 20 letnią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwami zagranicznymi w Polsce.

Wojciech Stefaniak
UNISOFT Sp. z o.o.

Wojciech Stefaniak (ur. 22 września 1967 r. w Dobrym Mieście) – Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu w firmie UNISOFT Sp. z o.o. Zajmuje się wdrażaniem strategii promocyjnych, szkoleniami, a także analizami wymagań oraz prezentacjami u kluczowych klientów. Studia ukończył w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. Karierę zawodową zaczynał jako programista w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Od 1993 roku pracuje w olsztyńskim oddziale firmy, początkowo jako specjalista ds. wdrożeń a od 2006 r. jako jego dyrektor. Realizował wiele wdrożeń w firmach różnych branż: wodociągach, ciepłownictwie, gospodarce odpadami, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych.Mieszka wraz z rodziną niedaleko Dobrego Miasta. Interesuje się muzyką, gra na gitarze i perkusji, lubi rower i narty biegowe.

Paweł Strzelecki
SUEZ Polska Sp. z o.o.

Dołączył do Grupy Suez na początku 2017 roku obejmując rolę Dyrektora Rozwoju Suez Polska. Jest odpowiedzialny za pozycjonowanie firmy na rynku gospodarki odpadami, relacje z sektorem publicznym, przygotowanie i wdrożenie nowych Projektów i Inwestycji. Podstawowym celem strategicznym jest przygotowanie firmy do funkcjonowania w warunkach gospodarki o obiegu zamkniętym. Hasło Suez „Zero Waste” oznacza potrzebę rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie Recyklingu i „Energy from Waste”; Zanim dołączył do SUEZ, przez kilkanaście lat związany z rynkiem Ochrony Środowiska zarówno w gospodarce Odpadowej jak i Wodnej. Z wykształcenia prawnik.

Gospodarka wodna

Mariusz Gajda
Ministerstwo Środowiska

Jest absolwentem Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, którą ukończył w 1980 r. Jego tematem pracy dyplomowej był model matematyczny skutków katastrofy zapory wodnej we Włocławku. Po ukończeniu studiów pracował w firmach projektowych, wykonawczych oraz Instytucie Budownictwa Wodnego PAN. Od 1988 r. prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania i consultingu w budownictwie wodnym, stosując innowacyjne rozwiązania, m.in. pierwsze w Polsce zamknięcia gumowe na jazach i aluminiowe wrota śluzowe. Wykonał też elektrownię wodną w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach, dzięki której zostało wyeliminowane ogrzewanie węglowe w schronisku. Zaprojektował kilkadziesiąt małych elektrowni wodnych. Był też doradcą Energi SA i PGE Energia Odnawialna SA w zakresie energetyki wodnej. W latach 1998-2000 był doradcą Ministra Ochrony Środowiska, a w latach 2001-2002 dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tym okresie był również przewodniczącym rady nadzorczej ZZW Niedzica – Sromowce SA. W latach 2005-2007 zorganizował powstanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, którego był pierwszym prezesem.

Iwona Koza
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Iwona Koza,  p. o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich Ukończyła Akademię Rolniczą w Szczecinie ze specjalizacją Ichtiologia, Eksploatacja Zasobów i Ochrona Morza oraz studia podyplomowe na SGGW ze specjalizacją Ochrona i Kształtowanie Środowiska. Z gospodarką wodną związana od 1986 r., kiedy zaczynała karierę w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w Departamencie Ochrony Wód. Współtwórczyni obowiązującej ustawy Prawo wodne. W latach 2007-2009 zastępca prezesa KZGW, a po 2009 r. związana z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie. Od 27 listopada 2015 r. p. o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 5 września 2017 r. minister środowiska powołał Panią Iwonę Kozę na Pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich.

Piotr Czarnocki
Ministerstwo Środowiska

 - absolwent MSOŚ na UW, a także Zarządzania Projektami w SGH,

-  wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Środowiska przy wdrażaniu dużych projektów ISPA, FS, POIIŚ, w tym w szczególności projektów z sektora wodno-kanalizacyjnego,  a także we wdrażaniu i kreowaniu polityki klimatycznej w Polsce,  w tym w zakresie zagospodarowania wód opadowych, obecnie na stanowisku Naczelnika Wydziału w Ministerstwie Środowiska,

 - udział programowaniu PF 2014-2020, w tym w szczególności w zakresie typu projektów 2.1.5 POIiŚ – Gospodarowanie wodami opadowymi na terenach miejskich,

- autor i tłumacz  „Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”.

Dorota Jakuta
Izba Godpodarcza ,,Wodociągi Polskie”

Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była wiceprezesem Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy, zajmowała stanowisko dyrektora wydziału w urzędzie wojewódzkim, później dyrektora gabinetu politycznego ministra środowiska, przewodniczyła radzie nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, była wiceprezes Banku Ochrony Środowiska. Od 2004 roku jest pracownikiem biura Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a od 2012 roku jej Dyrektorem, obecnie Prezesem. Reprezentując Izbę zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Z ramienia branży uczestniczy w procesach legislacyjnych dotyczących sektora wod-kan. Nadzoruje ekspertów Izby, którzy na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. Od 2014 roku jest Sekretarzem Państwowej Rady Ochrony Środowiska. W 2017 roku została powołana na stanowisko Wiceprzewodniczącego Krajowej Izby Gospodarczej. Aktywnie działa również na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i regionalnej. Była przez wiele lat radną miasta Bydgoszczy, przewodniczącą rady, a także przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie jest radną Sejmiku oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Za działalność publiczną i społeczną odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Krystian Szczepański
Instytut Ochrony Środowiska

Krystian Szczepański - Dyrektor IOŚ-PIB jest doktorem nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej oraz absolwentem studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.

Łukasz Ciszewski
Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

Jako uznany ogólnopolski ekspert z zakresu prawa wodociągowego, w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów działających w tym sektorze, osobiście obsługuje kilka spółek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz jednostek realizujących projekty infrastrukturalne, prowadzi wybrane procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne, doradza w procesach transformacji gospodarki komunalnej, rozwiązuje zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami, reprezentuje klientów w wybranych procesach antymonopolowych i własnościowych.

Tomasz Strzelecki
SUEZ Woda

Do Grupy SUEZ dołączył na początku 2015 roku, obejmując stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju w spółce Ondeo Polska. Do jego zakresu odpowiedzialności należy pozyskiwanie nowych Klientów wśród samorządów oraz przedsiębiorstw działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, zainteresowanych długoterminową współpracą w zakresie zarządzania oraz eksploatacji infrastruktury wodno-ściekowej. Wcześniej, przez ponad 10 lat związany był z branżą produkcyjną oraz branżą ochroną środowiska, pracując dla takich przedsiębiorstw jak Thompson czy Saur. Jest sygnatariuszem umowy PPP zawartej w 2012 roku pomiędzy Gminą Konstancin a Grupą Saur. Od lipca 2015 roku jest włączony w realizację umowy PPP w Mławie, gdzie nadzoruje działalność Ondeo Polska oraz odpowiada za kontakty z samorządem lokalnym. Pozazawodowo udziela się charytatywnie jako czynny członek klubu „Rotary – Konstancin”.

Sławomir Kowalewski
Burmistrz Mławy

Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława, ur. 8 stycznia 1964 r. w Mławie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uprawiał profesjonalnie kolarstwo szosowe – od 1983 r. w barwach klubu MKS Jurand Ciechanów, a w latach 1987-89 jako zawodnik CWKS Legia Warszawa. Od września 1987 r. pracował w Szkole Podstawowej w Wiśniewie, gdzie pełnił funkcję dyrektora, natomiast od 2002 r. zajmował stanowisko dyrektora Mławskiej Hali Sportowej. W 2006 r. został wybrany burmistrzem Mławy i funkcję tę sprawuje do dziś.

Odnawialne źródła  energii

Wojciech Andrzejewski
Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k.

Radca prawny, wspólnik. W Kancelarii kieruje zespołem specjalizującym się w doradztwie w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego oraz regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego. Wspiera Klientów w negocjacjach kluczowych kontraktów zakupowych (energii elektrycznej i gazu, w tym bazujących na standardzie EFET), w zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym (compliance), a także w przygotowaniu propozycji legislacyjnych w obszarze regulacji dotyczących sektora energetycznego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem URE oraz przed sądami (m.in. w sprawach koncesyjnych, taryfowych, zwolnień z zasady TPA oraz w sprawach wymierzenia kar). Doradza przedsiębiorstwom energetycznym oraz odbiorcom energochłonnym w zakresie ich bieżącej działalności w obszarze regulowanym prawem energetycznym.

Arnold Rabiega
Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

Arnold Rabiega - prawnik, specjalista w zakresie regulacji sektora energetycznego, prezes Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej sp. z o.o. Jest założycielem pierwszej
w Polsce spółdzielni energetycznej oraz współautorem koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Przy tworzeniu rozwiązań dla energetyki rozproszonej współpracował m.in. z Ministerstwem Energii czy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Doradza w procesach inwestycyjnych wielu polskim i zagranicznym firmom z sektora energetycznego

Aleksander Sobolewski
 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 26 patentów. Główne obszary jego merytorycznych kompetencji to koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (przewodniczącym Environmental Working Group), ekspertem Polskiej Izby Ekologii, Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, Przewodniczącym Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.

Wojciech Ignacok
PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku automatyka i robotyka. Od lat związany z PEC Geotermia Podhalańska S.A. w tym przez większość tego okresu jako prezes lub wiceprezes. Przeprowadził firmę przez ważny okres związany z jej rozwojem - uruchomieniem i funkcjonowaniem geotermalnego systemu ciepłowniczego, pozyskaniem i rozliczeniem wielomilionowych inwestycji finansowanych przez międzynarodowe instytucje w tym Bank Światowy, Unię Europejską, Duńską Agencję Ochrony Środowiska, GEF, USAID, DEPA. W ramach własnej działalności gospodarczej nadzorował inwestycje infrastrukturalne w całej Polsce w tym Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry - Modernizacja Węzła Wodnego, Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Maciej Kopański
ENGIE Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał w grupie Skanska. Doświadczenie w zakresie energetyki zdobywał w grupie Hammon, kierując miedzy innymi kontraktami związanymi z modernizacją elektrowni Turów. Następnie kierował działem realizującym projekty związane z utrzymaniem ruchu w Elektorciepłowni Warszawskiej w Rheinhold&Mahla MainServ. Od 2007 związany z grupą ENGIE. Pełni funkcję prezesa zarządu ENGIE Technika Instalacyjna, oraz odpowiada za rozwój usług całej grupy ENGIE w Polsce.

Circural economy

Piotr Barczak
Europejskie Biuro Ochrony Środowiska

Piotr Barczak urodził się w Koszalinie w 1984 roku. Studiował w Poznaniu i Bremie. Piotr posiada tytuł magistra Geografii ze specjalizacją w Gospodarce Przestrzennej i Rozwoju Regionalnym. Zdobył również liczne dyplomy ukończenia szkoleń dot. ochrony środowiska i przystosowania do zmian klimatu. Barczak rozpoczął swoją karierę zawodową jako geodeta w prywatnej firmie prowadzącej techniczne analizy obszarów miejskich i przybrzeżnych. W 2010 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska, gdzie dołączył do wydziału współpracy międzynarodowej. W 2011 roku został wysłany do Brukseli, aby wzmocnić wydział polityki ochrony środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.
Po udanej Polskiej Prezydencji w Radzie UE postanowił odejść ze służby dyplomatycznej i dołączył do świata organizacji pozarządowych, gdzie pracował w tematach gazu łupkowego w Europie i USA oraz landgrabbingu w Afryce. Brał również udział w kilku misjach w Kongo i Sudanie Południowym współpracując z Caritasem i misjami ONZ. Piotr wrócił do Brukseli w 2013 roku aby dołączyć do zespołu Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) i pracować w tematach zanieczyszczenia powietrza i odpadów. Obecnie jest odpowiedzialny za politykę odpadów w EEB, reprezentującym głos około 140 europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska. Stoi on na czele grupy roboczej ds. odpadów EEB, która składa się z ekspertów z państw członkowskich z praktycznym doświadczeniem w zakresie prewencji i zarządzania odpadami. Ściśle współpracuje z Zero Waste Europe, innymi organizacjami pozarządowymi, jak również z gminami, miastami i progresywnym przemysłem w temacie bardziej ambitnego podejścia do gospodarki odpadami.

Tomasz Wojciechowski
Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej ATR Bydgoszcz, przewód doktorski w dyscyplinie kształtowanie środowiska otwarty na UTP w Bydgoszczy. Inżynier, manager przedsiębiorstw komunalnych. Prezes zarządu spółki GWDA w Pile, członek i przewodniczący rad nadzorczych (uprawniony do zasiadania w RN spółek Skarbu Państwa). Pomysłodawca i twórca pierwszej polskiej internetowej giełdy odpadów. Członek European Compost Network, pełnomocnik sektora komunalnego Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie ochrona środowiska. Współtwórca i wiceprezes Stowarzyszenia „Biorecykling”. Specjalizuje się w tworzeniu w Polsce podwalin pod implementację pakietu Circular Economy. Stara się metodą małych kroków tworzyć rozwiązania na niwie lokalnej (pierwsze polskie Repair Cafe, Zoomy Fashion Circular).

Michał Jan Cichy
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Dr inż. Michał Jan Cichy – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Wraz ze Stowarzyszeniem zajmuje się promowaniem strategii ciągłego zapobiegania zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstawania (Czystsza Produkcja). Wykładowca i konsultant, brał udział we wdrożeniach systemów zarządzania środowiskowego, a także w innych działaniach i projektach naukowych oraz wdrożeniowych. Ekspert Czystszej Produkcji, Licencjonowany Rzeczoznawcy FSN-T NOT ds. Czystszej Produkcji, absolwent studiów podyplomowych „CSR - Strategia Odpowiedzialnego Biznesu” (Akademia Leona Koźmińskiego), Redaktor Naczelny czasopisma „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie”, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja w praktyce”.

Elżbieta Szadzińska
Federacja Konsumentów

Politolog, wiceprezes Federacji Konsumentów.  Zajmuje się sprawami bezpieczeństwa produktu, w tym artykułów dla małych dzieci, oraz kwestiami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem i zrównoważoną konsumpcją. Jako ekspert FK bierze udział w pracach komitetów technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, jest członkiem Rady Normalizacyjnej PKN i Rady ds. Akredytacji PCA, a także Rady ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności. Uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. edukacji i promocji w ramach Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Ministerstwie Rozwoju. Bierze udział w pracach grup roboczych europejskich organizacji konsumenckich BEUC i ANEC. Od 2004 roku jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Marzena Smol
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Absolwentka Ochrony Środowiska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) oraz Zarządzania Projektem Międzynarodowym (Politechnika Częstochowska). Jest doktorem nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej. Ekspert w Międzyresortowym zespole ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i funduszy europejskich. Dorobek naukowy dr Smol stanowi ponad 75 publikacji naukowych, w tym 19 z listy czasopism naukowych części A, monografia, rozdziały w książkach oraz materiały konferencyjne. Jest wykonawcą licznych projektów badawczo-wdrożeniowych krajowych (NCBiR, NCN) i międzynarodowych (EIT Raw Materials, UE, H2020).

Edyta Urbaniak-Konik
SUEZ Polska Sp. z o.o.

Magister prawa, ukończone studia podyplomowe z gospodarowania odpadami (SGGW). Posiada 25 lat doświadczenia w branży odpadowej. Od wielu lat związana z grupą SUEZ (dawniej: SITA), w tym 11 lat w funkcji członka zarządu SITA Starol. Pracowała w zespołach odpowiedzialnych za zaprojektowanie, finansowanie, budowę i zarządzanie instalacjami do przetwarzania odpadów niebezpiecznych, stałych i płynnych o rocznym przepływie odpadów ponad 250 tys. ton. Członek Międzynarodowego Komitetu Technicznego Grupy SUEZ odpowiedzialnego za rekomendowanie instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów. Obecnie Dyrektor Marketingu Strategicznego odpowiedzialna za rozwój w obszarze odpadów przemysłowych. Dokonała publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz popularno-naukowych.

Julia Patorska
Deloitte

Julia posiada 13-letnie doświadczenie zawodowe. Przez kilka lat pracowała jako urzędnik służby cywilnej w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie zajmowała się tematami finansowania infrastruktury z funduszy pozabudżetowych. Julia posiada szeroką wiedzę na tematy związane z finansowaniem inwestycji publicznych, w tym także w formule PPP. Realizowała projekty z różnych sektorów wspierając zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Ponadto od kilku lat rozwija usługi doradcze w obszarze analiz społecznych i ekonomicznych, m.in. doradzała w zakresie prognozowania wydatków strukturalnych na poziomie krajowym i UE, zajmowała się oceną wpływu regulacji i zmian realizowanych polityk na gospodarkę i społeczeństwo, a ponadto prowadziła badania nad rozwojem regionalnym w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą. W ostatnich latach prowadziła projekty dotyczące interdyscyplinarnych badań środowiska i danych ekonomii środowiska oraz zasobów naturalnych. Jest ekspertem zewnętrznym Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP oraz od 2017 roku jest przewodniczącą Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Jędrzej Bujny
Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k – SMM Legal

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner i szef działu prawa administracyjnego w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. w Warszawie. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów oraz gospodarki wodno-ściekowej. Autor i współautor ponad stu opracowań naukowych i popularnonaukowych. Autor i współautor blisko trzydziestu ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych, Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.

Andrzej Karol Gawłowski
Związek Celowy Gmin MG-6

Andrzej Gawłowski Ekonomista i samorządowiec. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz Europejskiego Studium Menedżerów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej SGH. Manager gospodarki odpadami, zarządzający przedsiębiorstwami gospodarki komunalnej oraz związkami międzygminnymi branży komunalnej. Członek KIGO, KFDZOM oraz Stowarzyszenia „Biorecykling”. Był członkiem sejmowych komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz komisji europejskiej. Był także członkiem Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego. Aktywny publicysta, propagator koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Komentator bieżących wydarzeń branżowych. Współautor opracowań naukowych z obszaru samorządowego i komunalnego. Członek Rady Programowej Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Małgorzata Gołębiewska
Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska

Od 2008 roku urzędnik w Komisji Europejskiej. Od 2014 roku administrator w Dyrekcji Generalnej Środowisko (DG ENV), w wydziale zajmującym się zarządzaniem odpadami. Wcześniej w Dyrekcji Generalnej od Zmian Klimatycznych (DG CLIMA) zajmowała się emisjami CO2 z transportu. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Kolegium Europejskiego w Brugii. Ukończyła również studia podyplomowe ze zrównoważonego rozwoju w School of Oriental and African Studies przy Uniwersytecie Londyńskim.

Agnieszka Sadowska-Konczal
Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Małgorzata Izdebska
Gmina Wołomin

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku architektura krajobrazu. W samorządzie gminnym od 2003 roku. Od początku związana z projektami gospodarki odpadami. Ekspert edukacji ekologicznej. Inicjatorka programu „Czysty Wołomin” – programu edukacyjno-informacyjnego wspierającego wdrożenie w gminie Wołomin selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Przez lata związana z sektorem pozarządowym, gdzie koordynowała kampanie i projekty informacyjno-edukacyjne poświęcone gospodarce odpadami, o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Obecnie na stanowisku sekretarza w gminie Wołomin, gdzie odpowiedzialna jest za gospodarkę odpadami. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Pasjonatka dzikiej przyrody.

Elżbieta Olędzka

Socjolog, ekspert ds. komunikacji społecznej i partycypacji obywatelskiej. Od 1999 roku kieruje firmą O.K.E.J. PRACOWNIA zajmującą się przygotowaniem i realizacją programów konsultacji społecznych – zarówno w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych, jak i planowania przestrzennego. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach z dziedziny dialogu społecznego i  partycypacji obywatelskiej. Posiada Certyfikat Mediatora z Listy krajowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Paweł Okrasa
Burmistrz Wielunia

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Równolegle ukończył Podyplomowe Studium „Finansów i Bankowości” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.  Ponadto ukończył profesjonalne szkolenia z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw oraz oceny ryzyka kredytowego. Absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Menedżer Samorządu Terytorialnego”. W latach 1998-2006 radny Rady Powiatu w Wieluniu, a następnie członek Zarządu Powiatu Wieluńskiego. Od latach 2006–2014 radny Rady Miejskiej w Wieluniu.  W tym okresie przez 2 lata piastował funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Od 2014 roku Burmistrz Wielunia. Dąży do wprowadzenia systemu zarządzania odpadami komunalnymi – gospodarki o obiegu zamkniętym .  Wieluń jako miasto samowystarczalne energetycznie to priorytet w najbliższych planach i działaniach. 

Kinga Świtalska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Doradca energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wcześniej Młodszy specjalista ds. energii w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. Ukończone studia na Politechnice Poznańskiej na kierunku Technologie Ochrony Środowiska. Obecnie realizuje studia doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Maciej Krzyczkowski
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

Radca Generalnego Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, odpowiedzialny za system ekozarządzania i audytu (EMAS) w Polsce. Członek Komitetu art. 49 ds. EMAS przy Komisji Europejskiej. Członek Technicznej Grupy Roboczej Wspólnotowego Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) ds. dokumentu referencyjnego w branży gospodarki odpadami. Członek Komitetu Technicznego ds. Środowiska przy Polskim Centrum Akredytacji. Doktorant Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Katarzyna Wągrowska
Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Katarzyna Wągrowska - autorka książki "Życie zero waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej" i bloga ograniczamsie.com. Prowadzi projekt bezodpadowego życia w swoim domu. Magister stosunków międzynarodowych na poznańskim UAM. Członkini Poznańskiej Kooperatywy spożywczej, pomysłodawczyni projektu Givebox Poznań. 

Maciej Greinert
Zastępca Burmistrza Polic

Maciej Greinert – urodzony w Koszalinie w 1961 roku. Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). Ukończył studia podyplomowe: zarządzanie biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i zarządzanie wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej. Przez 27 lat związany z Zakładami Chemicznymi w Policach. W latach 1994-1998 radny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Policach. Od 1 marca 2015 r. zastępca Burmistrza Polic. Odpowiedzialny między innymi za ochronę środowiska i gospodarkę odpadami.

Michael Lowe
TOMRA

Michael Löwe jest wiceprezesem ds. Rozwoju w firmie TOMRA Systems Sp. z o.o., odpowiedzialnym za rynki  Europy Środkowo-Wschodniej, członek zespołu ds. Zarządzania C & EE, a także członek zespołu Extended Management w grupie TOMRA. Karierę rozpoczął w firmie TOMRA w 1994 roku, zaraz po ukończeniu studiów inżynierskich . Pracował na kilku stanowiskach w Niemczech i Norwegii, zanim przystąpił do międzynarodowego zespołu ds. Rozwoju firmy w Askerze. Był bardzo zaangażowany w przygotowanie TOMRY do depozytu, konsultowanego i wspieranego przez rząd chorwacki w jego wysiłkach na rzecz dalszego rozwijania istniejącego systemu depozytowego w schemat państwowy. Od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r. był członkiem zespołu w Nowej Południowej Walii / Australii. Michael Löwe jest żonaty i ma dwie córki i  syna.

Współpraca biznesu i administracji w eksporcie zielonych technologii

Wojciech Ponikiewski
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ekonomista i dyplomata. Absolwent HZ w Poznaniu i studiów podyplomowych we Francji i Belgii. W MSZ od 1990. W swojej karierze dyplomatycznej przebywał na kilku placówkach zagranicznych, w tym w Nowym Jorku (w St. Przedstawicielstwie RP przy ONZ) oraz dwukrotnie w Rzymie. W latach 2010-2015 - jako Ambasador w RW i na Malcie. Pracował również jako ekspert ONZ w Nowym Jorku i Nairobi (UNEP). W MSZ piastował funkcje dyrektora kilku departamentów m.in. ds. Ekonomiczno-Społecznych ONZ (1998-2001), Zagranicznej Polityki Ekonomicznej (2008-2009), Ameryki (2009-2010) oraz Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka (2015-2016). Obecnie wicedyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej. Autor Spacerownika – „Rzym i jego Czarna Arystokracja”.

Agnieszka Kozłowska-Korbicz
Ministerstwo Energii

Economist, a graduate in marketing and management at Warsaw School of Economics in Poland. Her experience got enriched during her stays abroad. In Germany, she was charged with conducting business research on Polish market. In Spain, being responsible for market analysis, she was commissioned to examine opportunities for getting a global Canadian company into Central and Eastern European markets. Twice was she involved in organisation of Climate Change Conferences for United Nations. In 2013 she held the post of the Head of the Organisation COP19 responsible of the governmental relations, security, venue production, promotion and city cooperation. In 2008, she was the Coordinator of Promotion and Information Division at the COP14 team in the Ministry of the Environment, being responsible for coordination of promotion, education and information about Climate Change. Creator of the three social campaigns about climate change. Moreover, she is the inventor of GreenEvo – Green Technology Accelerator. The project, headed by Ms Agnieszka Kozłowska-Korbicz since 2009, aims to transfer the best Polish green technologies worldwide, as well as share our experiences and knowledge, and to build international pipeline through B2B meetings. GreenEvo is a brand of Ministry of the Environment which guarantees that the promoted technologies have been thoroughly checked and that they are of the best quality. She is also the National Designated Contact Point of Climate Technology Centre and Network (CTCN), UNCCC. In 2015 Ms Agnieszka Kozłowska-Korbicz has got an award New Europe 100 Challengers: innovation leaders in Central and Eastern Europe. This list showcases people that will be the drivers of change in Central and Eastern Europe in the near future. Currently, Ministerial Counsellor at the Ministry of Energy, implements the program Clean Energy Hub. Privately, she is a happy mom who enjoys dance theatre as well as extreme sports.

Matthias Rehm
Ambasada Niemiec w Warszawie

Maciej Sypniewski
GRANSIL

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w N.T.I. Sp. z o.o. pracuje od 5 lat, jako specjalista ds. marketingu. Odpowiedzialny jest za obsługę Klientów instytucjonalnych w zakresie gospodarki odpadami i rozwiązań technicznych służących ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko. Propagator idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Rafał Zasuń
Redaktor naczelny portalu WysokieNapiecie.pl

Rafał Zasuń, 43 l. współzałożyciel i redaktor naczelny  WysokieNapiecie.pl, najczęściej czytanego Polsce analitycznego portalu poświęconego energetyce. WysokieNapiecie.pl istnieje od 2013 r., przez ten czas zdołało pozyskać kilkadziesiąt tys. stałych czytelników miesięcznie.  Dziennikarze portalu są rokrocznie nagradzani w prestiżowych konkursach branżowych (m.in. Platynowe Megawaty).

Rafał Zasuń jest absolwentem Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W latach 1999-2012 pracował jako dziennikarz i redaktor działu gospodarczego Gazety Wyborczej.

Bogdan Pilch
H. Cegielski - Poznań S.A.

Wiceprezes Zarządu ds. Restrukturyzacji H.Cegielski – Poznań S.A.

 • Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami z branży gazowej i energetycznej), górnictwa surowców chemicznych i soli oraz konsultingu w renomowanych firmach, w tym międzynarodowych
 • Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi spółkami m.in. PGE Energia Odnawialna, GDFSUEZ (ENGIE), Gaz de France, Statoil Polska
 • Praktyczna znajomość oraz szerokie doświadczenie w przygotowaniu strategii firm oraz prowadzenia ich restrukturyzacji wraz z umiejętnościami przygotowania projektów inwestycyjnych oraz nadzoru i zarządzania nimi
 • Wysoka specjalizacja w zakresie prowadzeniu negocjacji kontraktów handlowych
 • Praktyczna znajomość zasad finansowania firm i projektów inwestycyjnych oraz znajomość rynków kapitałowych
 • Edukacja: Akademia Górniczo-Hutnicza (elektronika ze specjalnością automatyka), Poznańska Szkoła Menedżerów (MBA), TEMPUS-PHARE Program (JEP 3293)

Łukasz Porażyński
Ministerstwo Rozwoju

Data urodzenia: 11 lipca 1980 r.

W dniu 8 maja 2017 r. powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju.

Przez całą karierę zawodową związany z sektorem bankowym. Od 2008 r. jest związany z Bankiem Zachodnim WBK SA, gdzie początkowo był odpowiedzialny za współpracę międzynarodową, a następnie został mianowany Dyrektorem Zarządzającym ds. Transformacji Biznesu Detalicznego. Wcześniej pracował z Lloyds Bank w Londynie. Absolwent studiów Executive MBA na Uniwersytecie Quebec w Montrealu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Żonaty, jedna córka.

Biegła znajomość jęz. angielskiego.

Jolanta Okońska-Kubica
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Jolanta Okońska-Kubica; mgr ekonomii,  absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Większość życia zawodowego związana z sektorem prywatnym. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie zdobyte w telekomunikacyjnej korporacji międzynarodowej jak również w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Przez dwa lata pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej odzieżowej spółki giełdowej.   Obecnie Prezes Zarządu spółki Centrum Kooperacji Recyklingu -not for profit system Sp. z o.o. - koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  - Krajowego Klastra Kluczowego, współtwórca i Członek zarządu Klastra. Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju ds. minimalizacji wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) - KIS 11. Specjalizacja zawodowa: recykling i zagospodarowanie odpadów , gospodarka o obiegu zamkniętym, klastry, CSR.

Szymon Kościerzyński
Ministerstwo Środowiska

Innowacyjna gmina

Leszek Świętalski
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz krajowych i zagranicznych studiów podyplomowych. Pracował w administracji rządowej i samorządowej. Wielokadencyjny wójt Gminy Stare Bogaczowice. W latach 2000-2015 reprezentował polski samorząd w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 2002-2014 obserwator, z-ca i członek Komitetu Regionów UE, gdzie był członkiem Prezydium KR oraz przewodniczył Komitetowi CAFA. W latach 2000-2015 członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, a od 2015 r. Sekretarz Generalny ZGWRP. Laureat Nagrody im. G. Palki (2009 r.) w dziedzinie ogólnopaństwowej, za aktywną działalność w najwyższych strukturach europejskich.

Agnieszka Maszkowska
Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”

Jakub Koczorowski
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Urodzony 06.09.1980 r. w Poznaniu, ekonomista, jest absolwentem poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Stosunków Międzynarodowych oraz warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Studium Podyplomowego Akademia Menedżerska. Od początku swojej kariery zawodowej związany z firmą REHAU. Początkowo w dziale Finansów i Księgowości, później jako specjalista ds. sprzedaży i marketingu w branżach Infrastruktura i Inżynieria Środowiska oraz Technika Grzewcza i Instalacyjna. Od 2008 roku dodatkowo pełni obowiązki Menedżera Grupy Produktów Odnawialne Źródła Energii. Z początkiem roku 2017 objął stanowisko Menedżera Sprzedaży Techniki Instalacyjnej – Systemy grzewcze, sanitarne i geotermalne. Prelegent licznych konferencji związanych tematycznie z OZE. Promotor budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Od 2015 członek zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Maciej Kawecki
Ministerstwo Cyfryzacji

Doktor nauk prawnych. Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynujący krajową reformę ochrony danych osobowych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.

Marek Orłowski
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Za swoją pracę magisterską uzyskał nagrodę Prezydenta Warszawy. Od samego początku swojej kariery zawodowej związany jest z elektrycznością i oświetleniem choć w swoim życiu zawodowym zajmował się również ogrodnictwem, budowaniem domów oraz pracą dziennikarską. Mając niespełna 30 lat kierował dużymi zespołami ludzi. Kwalifikacje swoje doskonalił na wyjazdach szkoleniowych w Holandii, Niemczech i Szwecji. Do 2009 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich O.P.C.E. z siedzibą w Paryżu. Od 2004 roku Prezes Polskiego Związku  Przemysłu Oświetleniowego, będącej organizatorem Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto Roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową Roku.

Michał Nowik
SUEZ Polska Sp. z o.o.

Od 13 lat skutecznie w SUEZ Polska wdraża i rozwija rozwiązania informatyczne dedykowane biznesowi. W ciągu ostatnich 6 lat prowadził proces centralizacji usług IT. Zajmuje się szeroko pojętą cyfryzacją na skalę międzynarodową jako narzędziem do zmiany sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa opierając proces na trzech filarach: Wartość dla rynku, Wartość dla SUEZ, Analiza i transparentność kompletnego łańcucha wartości w branży odpadowej. Z przyjemnością podzielę się doświadczeniem, tak abyśmy wspólnie wypracowali mapę drogową dla Gospodarki Cyrkularnej w Polsce. Temat ten bardzo dobrze wpisuje się w trend cyfryzacji.

Tomasz Szulc
Gmina Opalenica

Tomasz Szulc – 48 lat, żonaty, dwoje dzieci. Bezpartyjny. Nauczyciel z 24-letnim stażem. Były wicestarosta nowotomyski. Od listopada 2014 roku Burmistrz Opalenicy. Wykształcenie wyższe: Papieski Wydział Teologiczny, Akademia Ekonomiczna – Technologia Informacyjna i Informatyka, Politechnika Poznańska – Zarządzanie.

Małgorzata Masłowska-Bandosz
Abrys Sp. z o.o.

Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej w firmie ABRYS, zajmującej się kompleksowo ochroną środowiska. Ukończyła Ekologię i Zarządzanie Zasobami Przyrody na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając równocześnie uprawnienia pedagogiczne. Po studiach pracowała jako nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu, a następnie rozpoczęła pracę w firmie ABRYS na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego czasopisma poświęconego ochronie środowiska pn. „Ecomanager”. W 2014 r. opracowała projekt na realizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz likwidacji niskiej emisji pn. „Misja-emisja”, którą realizowała w latach 2014-2015. Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem i została doceniona przez Ministra Środowiska w konkursie „Aktywni dla czystego powietrza”, w którym zdobyła I miejsce za najlepszą kampanię edukacyjną dotyczącą ochrony powietrza. Od stycznia 2015 r. formalnie kieruje Działem Edukacji Ekologicznej i odpowiada za przygotowywanie i realizację kampanii edukacyjnych, organizację i prowadzenie wydarzeń plenerowych związanych z ochroną środowiska (warsztatów, pikników ekologicznych, konferencji itp.), przygotowywanie publikacji edukacyjnych, prowadzenie konkursów ekologicznych i wiele innych. W ciągu roku odpowiada za realizację blisko 50 projektów edukacyjnych, angażując się osobiście w każdy z nich. Tylko w 2016 r. przeprowadziła blisko 150 godzin zajęć poświęconych ochronie środowiska (w tematach odpady, niska emisja, efektywność energetyczna), w których wzięło udział ponad 5000 dzieci w różnym wieku (przedszkolaki, dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści). Miłośniczka ochrony środowiska i pasjonatka sztuki użytkowej z recyklingu.

Forum RIPOK: Otwarte posiedzenie Rady RIPOK

Sylwia Żak
AGREX-ECO Sp. z o.o.

Specjalista ds. Kluczowych Klientów, AGREX-ECO  Sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska na Politechnice Częstochowskiej. W 2006r. rozpoczęła swoją karierę zawodową w międzynarodowej firmie SITA Polska Sp. z o.o. w zarządzaniu gospodarką wodną i odpadową. Na przełomie 10 lat zdobyła doświadczenie jako specjalista prawa środowiskowego oraz jako kierownik składowis​ka i sortowni odpadów w Tomaszowie Mazowieckim. Od kwietnia 2016 r. dołączyła do zespołu w Agrex-Eco – lidera w dystrybucji maszyn i urządzeń do przetwarzania odpadów. Dzięki praktycznej wiedzy w zarządzaniu odpadami dziś zajmuje się analizą potrzeb operatorów w gospodarce odpadami i doborem efektywnych maszyn i urządzeń do waloryzacji odpadów. Prywatnie zapalona podróżniczka i miłośniczka wspinaczki skałkowej.

Jerzy Starypan
BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.

Jerzy Starypan, absolwent Politechniki Krakowskiej. Od 1990 do 2006r radny miasta Żywiec (dwie kadencje) oraz radny powiatu żywieckiego (dwie kadencje). W latach 1992- 1995 przewodniczący Związku Komunalnego ds. Ekologii w Żywcu. Od 1994r. prezes Spółki z o.o. BESKID ŻYWIEC , której udziałowcami są Gminy Żywiecczyzny, w ramach której realizuje program gospodarki odpadami komunalnymi. Współzałożyciel: Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „KOMUNALNIK” w Warszawie. Członek Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Rada programowa

Wojciech Muś
SEGO Sp. z o.o.

Wojciech Muś – praktyk i znawca wielu zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Doświadczenie zdobywał na przestrzeni ostatnich dwóch dekad działając na różnych polach branży komunalnej.
Po godzinach trener kolarstwa, prezes i założyciel utytułowanego rybnickiego klubu kolarskiego. Zdobywca licznych laurów w kolarstwie górskim.

Piotr Rozwadowski
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

mgr inż. Piotr Rozwadowski - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczął w 1980 roku. Od 2007 r. stale związany z toruńskim MPO, najpierw jako Zastępca Prezesa Zarządu, a od 2009 roku jako Prezes Zarządu Spółki.

Artur Czyżewski
INNEKO Spółka z o.o.

Artur Czyżewski (lat 44) –menadżer, analityk finansowy, ekonomista z dyplomem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wydziału Zarządzania i Marketingu  oraz podyplomowo Politechniki Śląskiej  wydziału Transportu. Od 15 lat specjalizujący się  w restrukturyzacji spółek, a od roku 2015 związany z branżą odpadową. Obecnie prezes Grupy Kapitałowej Inneko będącej operatorem RIPOK w Gorzowie Wielkopolskim.