Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment jest z pewnością największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym tej dziedziny w Polsce. Od lat każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani są także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.

Tegoroczna 24. edycja Kongresu potrwa 2 dni, w trakcie których odbędzie się 7 sesji i paneli dyskusyjnych oraz niemal 50 wystąpień. Tematy sesji to:

 • Nowy Zielony Ład i polska droga do jego osiągnięcia
 • Gospodarka odpadami :Recycling, Circular Economy, energia, bioodpady
 • Gospodarka wodna: efektywność instalacji, susza i retencja, mikroplastiki

Kongresowi towarzyszy uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku środowiskowych konkursów m.in. Puchar Recyklingu.

więcej informacji wkrótce

Organizator kongresu

Kongres 2019 w liczbach

600


Uczestników na wszystkich sesjach

98


Prelegentów

10


głównych sesji

91


statuetek i wiele wyróźnień przyznanych w konkursach

55


patronów i patronatów honorowych

Program Kongresu - już wkrótce

Anna Moskwa

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Podsekretarz stanu. Absolwentka stosunków międzynarodowych, socjologii i ekonomii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie krajowego i międzynarodowego rynku pracy- HR, rekrutacje, postępowania przetargowe w zakresie rynku, fundusze UE w zakresie rynku pracy oraz innowacji. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu środkami UE od roku 1999 pełniła funkcję wiceprezesa oraz prezesa Europejskiego Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw, jednej z największych polskich organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji międzykulturowej, pomocy rozwojowej oraz rynku pracy. Przez wiele lat odpowiadała za współpracę międzynarodową, głównie w Europie, ale także poza kontynentem. Pełniła funkcję Prezesa spółki Quality and Development Institute zajmującej się audytami oraz szkoleniami. Wieloletnia animatorka Ruchu Światło- Życie. W ostatnim czasie pracowała jako dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Paweł Ciećko
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1995 r.), Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Zootechniczny. Studia podyplomowe Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kierunek Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie. Od 11 lat pełnił funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Aktualnie pełni obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Współautor publikacji o stanie środowiska, ekspert Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Członek Narodowej Rady Ekologicznej, Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Honorowym za zasługi dla Województwa Małopolskiego. Wykładowca Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

klaster

Związek Gmin Wiejskich RP

Związek Miast Polskich

Aleksander Sobolewski
Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1986 r.) specjalność – inżynieria chemiczna. Pracę doktorską (inżynieria chemiczna) obronił w 1993 r. na Politechnice Śląskiej. Od 1987 r. jest zatrudniony w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu - od 2004 do 2013 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, a obecnie Dyrektora Instytutu. Dr Sobolewski jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 20 patentów. Do głównych obszarów merytorycznych kompetencji dr. Sobolewskiego należą: koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Dr Sobolewski prowadzi aktywną działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, kreowania polityki energetycznej kraju, a także szeroko rozumianej działalności proekologicznej związanej z gospodarką odpadami i produkcją tzw. „zielonej energii”.
Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (od 2001 r.) w ramach którego jest Przewodniczącym Environmental Working Group (od 2013 r.), ekspertem Polskiej Izby Ekologii w zakresie odpadów, przewodniczącym Technicznej Grupy Roboczej ds. przemysłu koksowniczego, członkiem (a w latach 2010-2013 r. Z-cą Przewodniczącego) Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, członkiem (a od 2011 r. Przewodniczącym) Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.

Krzysztof  Kawczyński
Krajowa Izba Gospodarcza

Krzysztof Kawczyński (ur. 1958 r. w Płońsku ) – mgr inżynier, specjalność organizacja i zarządzanie oraz gospodarka odpadami.Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Mechaniczno-Technologiczny, Instytut Organizacji i Zarządzania (1984 r.), jak również Studium Pedagogiczne Szkolnictwa Zawodowego (1983 r.) oraz Instytutu Psychologii Społecznej (1984 r.). Ponadto ukończone kursy specjalistyczne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz państwowy kurs kwalifikacyjny do udziału w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.Od czasu ukończenia studiów zawodowo związany z przedsiębiorczością prywatną, w tym tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji systemów gospodarki odpadami, w tym we wdrażaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych.Działalność w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach branżowych związanych z gospodarką odpadami, w tym w Krajowej Izbie Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, w tym Prezydium Rady i Członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2015 – 2020. Udział w różnych gremiach doradczych i opiniotwórczych. Działalność publicystyczna i wydawnicza w prasie branżowej. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji branżowych, w tym jako wykładowca.

Barbara Kozłowska
Ekspert Rady RIPOK

Dr inż.Barbara Kozłowska

 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”(2015 r.);
 • generalny projektant „Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami Przemysłowymi i Niebezpiecznymi dla ośmiu województw” 1998;
 • lokalny koordynator projektu TEMPUS II w programie 3‑STEPS (Starter TEnvironmental Problem Solution) w Politechnice Łódzkiej (1999-2002) – prowadzenie szkoleń z ochrony środowiska dla grup opiniotwórczych (nauczyciele, politycy, pracownicy administracji, dziennikarze);
 • regionalny koordynator dla województwa łódzkiego w ramach projektu „Pomoc dla Polski przy wdrażaniu Dyrektywy Rady 96/61/WE sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC)" -2000-2002;
 • ekspert w projekcie „Phare PL00070302 -Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń” Realizowanym przez Duńską Szkołę Administracji Publicznej i firmę Project Management (PM-Ireland) (2003);
 • koordynator projektu Baltic University Urban Forum (BUUF) na terenie miasta Łodzi;
 • wykładowca - IV Program Indykatywny Ekologicznego Funduszu Partnerskiego PHARE w zakresie gospodarki odpadami w tym wydawania pozwoleń zintegrowanych (2005);
 • wykładowca - V Program Indykatywnego Ekologicznego Funduszu Partnerskiego Phare w zakresie wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla przedstawicieli administracji publicznej (2008);
 • pomysłodawca, organizator i Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi (2012 – IV edycja);
 • ekspert Rady RIPOK;
 • członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska, obecnie Członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Generalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska;
 • członek Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Wojewodzie Łódzkim do 2008 r., obecnie członek regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska;.

Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Profesor nadzwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od 1976 do chwili obecnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska.m.in.

 • samodzielność naukowa w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 • ekspert Ministerstwa Środowiska,
 • ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 2012),
 • ekspert i konsultant szeregu polskich miast podejmujących budowę spalarni odpadów,
 • konsultant budowy pierwszej w Polsce spalarni odpadów w Warszawie (ZUSOK - 1997 do 2001),
 • opiniodawca dla NFOŚiGW realizowanych na etapie budowy a aktualnie eksploatowanych w Polsce spalarni odpadów komunalnych a także od kilku lat eksploatowanych spalarni osadów ściekowych,
 • członek Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2004 do chwili obecnej),
 • członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (od 2014 do chwili obecnej),

Izabela Sówka
Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr,   - studia wyższe z tytułem mgr inż. ukończyła w 1997 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.  W marcu 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniona na etacie profesora w Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełni m.in. funkcję Kierownika Zakładu oraz akredytowanego Laboratorium Badań Olfaktometrycznych Zakładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Koordynatorka i współkoordynatorka, wykonawca badań naukowych oraz komercyjnych, w tym z zakresu oddziaływania zapachowego m.in. w ramach projektów pt.  Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej oraz. Monitoring uciążliwości zapachowej pochodzenia rafineryjno-bytowego z wykorzystaniem technologii elektronicznego nosa. Specjalności i zakres zainteresowań naukowych: metody poboru oraz pomiaru i przemiany chemiczne zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, planowanie i opracowywanie metodyki badań związanych z zanieczyszczeniem powietrza, opracowywanie oraz testowanie narzędzi statystycznych i matematycznych do oceny jakości powietrza atmosferycznego, metody identyfikacji zmian  w powietrzu o charakterze globalnym, metody oceny śladu węglowego w środowisku, skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem atmosfery.

Dorota Jakuta 

Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była: wiceprezes Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy, dyrektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Kujawsko-Pomorski Urzędzie Wojewódzkim; szefowa Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska; przewodnicząca Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wiceprezes Banku Ochrony Środowiska.  Od 2004 roku jest pracownikiem biura Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a od 2012 roku jej Prezesem. Izba zrzesza 480 Członków i jest jedyną ogólnopolską organizacją sektora wod-kan. Celem Izby jest  zapewnienie korzystnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego w Polsce w każdym z obszarów działania. Reprezentując Członków Izby współpracuje z przedstawicielami rządu, parlamentu, organizacji samorządowych, instytucji naukowych i gospodarczych. Od 2014 roku jest Sekretarzem Państwowej Rady Ochrony Środowiska. W 2017 roku została powołana na stanowisko Wiceprzewodniczącego Krajowej Izby Gospodarczej.

Paweł Chudziński
Prezes Zarządu Aquanet S.A.

 Absolwent Politechniki Poznańskiej z tytułem magistra inżyniera mechanika, specjalizacja Systemy i Urządzenia Energetyczne. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 1990-1998 pełnił funkcje Radnego Miasta Poznania w tym Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W latach 1985 – 1995 zatrudniony w H. Cegielski Poznań S.A. pełniąc między innymi funkcje zastępcy Szefa Biura Restrukturyzacji. Od 1995 roku w Aquanet w tym od 1998 roku członek zarządu a od 1999 Prezes Zarządu. Twórca metody benchmarkingowego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie wodociągowym Autor wielu publikacji do miesięczników branżowych takich jak: „Wodociągi i Kanalizacja” i „Kierunek Wod-Kan”. Przewodniczącej Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Były członek Rady Nadzorczej Fasing – Katowice oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej „H. Cegielski Poznań S.A” oraz były Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Wyróżniony w ramach Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, jako współautor książki pt.:” Prywatyzacja gospodarki komunalnej – dlaczego tak, dlaczego nie”. Autor rozprawy doktorskiej pt.: „Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwach wodociągowych". Zjazd Filozoficzny Poznań 2015 „Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem z punktu widzenia etyki biznesu. „Benchmarking kosztów w zarządzaniu wartością w przedsiębiorstwie wodociągowym w Polsce” – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013.

Krzysztof Pikoń
Politechnika Śląska

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. PŚ Profesor Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dyrektor programu Clean Fossil and Alternative Fuels Energy i dyrektor ds. Edukacji Innoenergy Central Europe. Autor ponad 120 publikacji naukowych, promotor 2 prac doktorskich i ponad 70 prac magisterskich. Brał udział w około 40 projektach naukowo-badawczych, w tym kierował 7 indywidualnymi projektami badawczymi, zarówno europejskimi, jak i przemysłowymi. Zainteresowania badawcze to: gospodarka obiegu zamkniętego , analizy oddziaływania na środowisko, analizy cyklu życia (LCA), a także paliwa alternatywne i energetyczne wykorzystanie odpadów oraz inne technologie zawiązane z gospodarką odpadami.

Leszek Świętalski
Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz krajowych i zagranicznych studiów podyplomowych. Pracował w administracji rządowej i samorządowej. Wielokadencyjny wójt Gminy Stare Bogaczowice. W latach 2000-2015 reprezentował polski samorząd w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 2002-2014 obserwator, z-ca i członek Komitetu Regionów UE, gdzie był członkiem Prezydium KR oraz przewodniczył Komitetowi CAFA.
W latach 2000-2015 członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, a od 2015 r. Sekretarz Generalny ZGWRP.

Laureat Nagrody im. G. Palki (2009 r.) w dziedzinie ogólnopaństwowej, za aktywną działalność w najwyższych strukturach europejskich.

Andrzej Porawski
Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Andrzej Porawski, od 1990 roku dyrektor Biura Związku Miast Polskich, a od 1999 roku -sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.Jest z wykształcenia magistrem inżynierem chemicznej technologii drewna. W latach 1980–1990 był działaczem NSZZ „Solidarność”. W latach 1988–1991 należał do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W roku 1990 został wybrany do Rada Miasta Poznania - był radnym pierwszej i drugiej kadencji. W pierwszej kadencji był także członkiem Zarządu Miasta, a w drugiej - wiceprzewodniczącym RM Poznania. W roku 1998 wygrał wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a w 2002 roku ponownie do RM Poznania. W latach 1992-1993 i 1998–1999 sprawował funkcję doradcy w Urzędzie Rady Ministrów oraz w Kancelarii Premiera. W 2015 roku otrzymał tytuł Samorządowca 25-lecia, przyznany przez pismo samorządu terytorialnego Wspólnota.

Łukasz Sosnowski

GOZ WORLD

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Montesquieu w Bordeaux, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, przez wiele lat związany z administracją rządową, koordynator procesu tworzenia rządowych, strategicznych ram wdrażania GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, autor regulacji z dziedziny czystego powietrza oraz gospodarki odpadami.

Stephane Heddesheimer

Prezes Zarządu SUEZ Polska

Prezes Zarządu SUEZ Polska od 2017 roku. Wiceprezes Zarządu w latach 2009-2014.
Z Grupą SUEZ jest związany od 23 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał uczestnicząc w różnych projektach SUEZ w Europie m. in. w Bułgarii, Algierii czy Turcji. Karierę zawodową rozpoczął jako Project Manager tworząc modele finansowe na potrzeby przetargów w działalności wodnej SUEZ. W kolejnych latach zdobywał doświadczenie zawodowe w działalności odpadowej SUEZ we Francji, aby w 2009 roku objąć stanowisko Dyrektora Operacyjnego w Grupie SUEZ Polska (dawniej: SITA Polska). W latach 2011-2013 zarządzał spółką SUEZ Zielona Energia, która w Poznaniu zrealizowała projekt budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Od czerwca 2014 roku w ramach działalności spółki Degremont nadzorował i odpowiadał za rozwój usług w działalności wodnej SUEZ w wielu krajach Europy i Azji Centralnej. W lipcu 2017 roku został mianowany Prezesem Zarządu SUEZ Polska jednocześnie przejmując odpowiedzialność za działalność Grupy w Polsce w obszarze recyklingu i odzysku odpadów, a także w obszarze gospodarki wodnej.

 Zbigniew Gieleciak
Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie oraz studiów podyplomowych z prawa patentowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania innowacjami, zarządzania funduszem europejskim, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Od 2000r. Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, a od 2017r wice Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Od 2001r. Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz dodatkowo w okresie 2010-2014 Doradca Prezydenta w zakresie infrastruktury drogowej. Uczestnik licznych zespołów doradczych i eksperckich, rzecznik patentowy i autor kilku patentów. Kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1,2 mld zł. Przeprowadził modernizację tyskiej oczyszczalni ścieków czyniąc ją najbardziej efektywną energetycznie oczyszczalnią w Europie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 Klara Ramm
Członek prezydium EurEau

Klara Ramm ukończyła studia wyższe na wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Posiada również dyplom Executive MBA. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w specjalności inżynierii środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia prowadzone przez HEC (School of Management) w Paryżu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od kilkunastu lat związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Pracowała w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, a obecnie zajmuje się w Veolii rozwojem sektora usług komunalnych.Od 2006 roku czynnie współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Reprezentuje polską branżę wodociągowo-kanalizacyjną w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora. Jako członek Zgromadzenia Ogólnego i Prezydium EurEau uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych i usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych w UE. Są to głównie zagadnienia związane z dyrektywą dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dyrektywą ściekową, a także zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, benchmarkingu i finansów sektora.

 Jarosław Roliński
 Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Absolwent Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej oraz studiów podyplomowych z administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także na kierunku Doradca ds. Ochrony Środowiska w Warszawskiej Szkole Zarządzania. W swojej karierze zawodowej od 25 lat związany z gospodarką odpadami, pracując m.in. w samorządach Warszawy i Łodzi oraz podmiotach gospodarczych. W pierwszej kadencji odrodzonego samorządu Członek Zarządu Miasta Łodzi odpowiedzialny za stan czystości miasta. Pierwszy przewodniczący Rady Nadzorczej MPO w m.st. Warszawa Sp. z o.o. Od 12 lat jest związany z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prywatnie miłośnik literatury historycznej oraz wędrówek górskich.

 Magdalena Markiewicz
Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Saur Polska

Ekonomistka z 20-letnim doświadczeniem biznesowym w zakresie usług środowiskowych. Realizuje z sukcesem inwestycje i usługi  dla związków gmin i miast z dziedziny usług komunalnych. Odpowiedzialna w SAUR za rozwój usług dla samorządów i przemysłu w obszarze wodno-kanalizacyjnym.

 Piotr Szewczyk
Przewodniczący Rady RIPOK

Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw”.

Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej z zakresu gospodarki odpadami.

 Katarzyna Błachowicz
Wiceprezes Zarządu Spółki Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Katarzyna Błachowicz jest koordynatorem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego. Jako wiceprezes zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – non for profit system będącej koordynatorem Klastra, inicjuje, organizuje i wspiera m.in. działania na rzecz rozwoju innowacji, konkurencyjności, a przede wszystkim wzajemnej współpracy biznesowej pomiędzy firmami i instytucjami związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem.

Z wykształcenia specjalista ds. ochrony środowiska, przez 10 lat prowadziła, jako redaktor naczelna, czasopismo "Recykling". Obecnie jest w Radzie programowej miesięcznika „Energia i Recykling. Gospodarka o obiegu zamkniętym”. Jako członek jury, brała udział w konkursach o tematyce związanej z recyklingiem, w tym m.in. w ramach projektu STREFOWA: „Polski food waste hackathon, oraz projekt #reducefoodwaste. Publikuje artykuły w zakresie recyklingu, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym. Organizuje i moderuje branżowe debaty, konferencje i wydarzenia.  

Małgorzata Bogucka-Szymalska
Zastępca Dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej, specjalizacja hydrologia. Ukończone dwa kierunki studiów: na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej oraz na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończone liczne szkolenia i kursy, w tym szkolenia z zarządzanie programami - MSP, zarządzanie projektami - PRINCE2, zarządzanie ryzykiem - MoR. W 2015 r. uczestniczyła w Erasmus for national civil servant prowadzonego przez European School of Administration w Brukseli.

Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 8-letnie w zakresie gospodarki wodnej. W latach 2004-2011 nauczyciel geografii i egzaminator egzaminu maturalnego z geografii. Od 2011 r. rozpoczęła pracę w administracji publicznej. Pracowała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (2011-2013) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ministerstwie Środowiska (2014-2018) w Departamencie Zasobów Wodnych. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała stanowiska należące do stanowisk samodzielnych lub kierowniczych. Od 2018 r. Zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dotychczasowe doświadczenie związane jest przede wszystkim z wdrażaniem dyrektyw wodnych, w tym w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej, Dyrektywy Morskiej, Dyrektywy ściekowej, Dyrektywy azotanowej, Dyrektywy Pitnej.

 Mariusz Fiłonowicz
Prezes Zarządu UNISOFT

Mariusz Fiłonowicz Prezes Zarządu UNISOFT Sp. z o.o.
Urodzony w 1963 r. w Węgorzewie. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Handel Zagraniczny). Od ponad 30 lat związany z branżą informatyczną. Prezes Zarządu oraz właściciel firmy UNISOFT - Spółki będącej jednym z wiodących producentów rozwiązań IT dla wybranych sektorów rynku, m.in. komunalnego, wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego oraz mieszkaniowego.
Specjalista w zakresie sprzedaży i marketingu. Całe zawodowe życie skupiony na tworzeniu i dostarczaniu Klientom nowoczesnych technologii informatycznych, służących wpieraniu procesu zarządzanie firmą, poprawie efektywności funkcjonowania organizacji oraz realizacji złożonych i innowacyjnych projektów technologicznych. W 2017 roku odznaczony Złotym Dyplomem Heraklesa - przyznanym przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast za „długoletnią i efektywną pracę menedżerską na rzecz tworzenia i rozwoju krajowej gospodarki odpadami w Polsce”. Posiada tytuł Ambasadora Fair Play w Biznesie, przyznany przez Kapitułę Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Prywatnie żonaty, ma trójkę dzieci. Na co dzień zamieszkały w Trójmieście, choć sercem związany także z rodzinną miejscowością na Mazurach. Prawdziwy pasjonata muzyki, sportu oraz podróży do najpiękniejszych zakątków świata. Biznesmen i filantrop.

Prelegenci 2019

 EFEKTYWNA GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska

Urodzony w 1956 r. w Żabiance. Poseł na Sejm V, VI, VII, VIII kadencji. W 1980 ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979 - 1990 pracował, jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Pełnił funkcję wójta gminy Winnica w latach 1990-1998 i 1999-2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 roku zajmował stanowisko wojewody ciechanowskiego. W latach 1999-2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim (wybrany został z listy Akcji Wyborczej Solidarność). W latach 1980-1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Od 1989 do 1992 r. był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Gminy Winnica. Od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.16 listopada 2015 powołany na ministra bez teki w rządzie Beaty Szydło. Objął także funkcję przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Od września do grudnia 2016 pełnił obowiązki Ministra Skarbu Państwa. Również we wrześniu 2016 został wiceprzewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.11 grudnia 2017 objął stanowisko ministra bez teki w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego, ponownie został też przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii

Kazimierz Kujda
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kazimierz Kujda jest doktorem nauk technicznych, inżynierem elektrykiem, ekonomistą, specjalistą w dziedzinie zarządzania. Od października 2015 roku zasiada w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie, zwłaszcza w sferze ekologii. Poprzednio już dwukrotnie pracował w Zarządzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym cztery lata na stanowisku Prezesa Zarządu. Ukończył wyższe studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie.
W 1986 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a w roku 1996 uzyskał z wyróżnieniem dyplom MBA w Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Bliskie związki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął w 1998 roku. Pełnił w NFOŚiGW najpierw funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu (1998-2000), a następnie Prezesa Zarządu (2000-2002) oraz eksperta (2002-2004). Ponownie Prezesem Zarządu NFOŚiGW był w latach 2006-2008, wcześniej zaś Zastępcą Prezesa (2005-2006). Dodatkowe doświadczenie w dziedzinie ekologii oraz w związanych z nią kwestiach finansowych, budżetowych i inwestycyjnych nabył w latach 1998-2001 i 2006 jako członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. Obecne stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni (po raz trzeci) od 18 grudnia 2015 roku.

Paweł Ciećko
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1995 r.), Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Zootechniczny. Studia podyplomowe Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kierunek Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie. Od 11 lat pełnił funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Aktualnie pełni obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Współautor publikacji o stanie środowiska, ekspert Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Członek Narodowej Rady Ekologicznej, Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Honorowym za zasługi dla Województwa Małopolskiego. Wykładowca Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Anna Moskwa

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Podsekretarz stanu. Absolwentka stosunków międzynarodowych, socjologii i ekonomii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie krajowego i międzynarodowego rynku pracy- HR, rekrutacje, postępowania przetargowe w zakresie rynku, fundusze UE w zakresie rynku pracy oraz innowacji. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu środkami UE od roku 1999 pełniła funkcję wiceprezesa oraz prezesa Europejskiego Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw, jednej z największych polskich organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji międzykulturowej, pomocy rozwojowej oraz rynku pracy. Przez wiele lat odpowiadała za współpracę międzynarodową, głównie w Europie, ale także poza kontynentem. Pełniła funkcję Prezesa spółki Quality and Development Institute zajmującej się audytami oraz szkoleniami. Wieloletnia animatorka Ruchu Światło- Życie. W ostatnim czasie pracowała jako dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Piotr Talaga

Redaktor naczelny wydawnictw Abrys

Wykładowca uniwersytecki na UAM. Od początku lat 90. związany z prasą regionalną. Zajmował się problematyką samorządową, społeczną i gospodarczą. Pełnił funkcje redaktora naczelnego „Poznań Magazine” i „Życia Konina”, zastępcy redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego” oraz inne funkcje kierownicze w poznańskich mediach. Był sekretarzem Rady Programowej „Radia Merkury”, pracownikiem administracji samorządowej odpowiedzialnym za promocję Funduszy Europejskich. Laureat (wraz z Krzysztofem M. Kaźmierczakiem) m. in.  Nagrody Watergate przyznawanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego oraz Posnaniana Nagrody im. Józefa Łukaszewicza (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu) – za książkę Sprawa Ziętary. Zbrodnia i klęska państwa. Współtwórca książek związanych z historią poznańskiej prasy oraz NSZZ „Solidarność” w Wielkopolsce. Otrzymał również inne nagrody za pracę dziennikarską (m.in. „Ostre Pióro” od Business Centre Club, wyróżnienie honorowe Nagrody im. Wojciecha Dolaty od SDP, „Osobowość Dziennikarska” od Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

GOSPODARKA ODPADAMI

Andrzej Grzyb
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Urodzony 23 sierpnia 1956 roku w Siedlikowie, gdzie do dziś mieszka z rodziną. Absolwent: Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej – studia interdyscyplinarne prowadzone również na wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Obok działalności politycznej zaangażowany w tematykę regionalizmów kulturowych i kulinarnych. 

Parlament Europejski: Współprzewodniczący Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia Sejm RP – Parlament Europejski 1996 – 1997, Obserwator w PE 2003-2004 i Poseł do PE 1 maja 2004 – 19 lipca 2004 oraz od 2009 r. (VII kadencja PE) i od 2014 r. (VIII kadencja PE). Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka PE, koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej ds. Praw Człowieka, Wice, a od 2014r Współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej. Przewodniczący Klubu PSL w Parlamencie Europejskim.

Sejm RP: Poseł na Sejm 1989-1991, 1993-1997, 2001-2009. Wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 1993-1996. Przewodniczący Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej – później Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw UE, Członek Komisji Spraw Zagranicznych, Członek delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 2001-2007, Członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków 2007-2009. W 2008 roku uznany w rankingu „Polityki” za jednego z  10 najlepszych i najbardziej pracowitych posłów. Doceniono go m.in. „…za spokój i próby szukania rozwiązań kompromisowych”.

Krzysztof Kawczyński
Krajowa Izba Gospodarcza

Krzysztof Kawczyński (ur. 1958 r. w Płońsku ) – mgr inżynier, specjalność organizacja i zarządzanie oraz gospodarka odpadami. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Mechaniczno-Technologiczny, Instytut Organizacji i Zarządzania (1984 r.), jak również Studium Pedagogiczne Szkolnictwa Zawodowego (1983 r.) oraz Instytutu Psychologii Społecznej (1984 r.). Ponadto ukończone kursy specjalistyczne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz państwowy kurs kwalifikacyjny do udziału w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od czasu ukończenia studiów zawodowo związany z przedsiębiorczością prywatną, w tym tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji systemów gospodarki odpadami, w tym we wdrażaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych. Działalność w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach branżowych związanych z gospodarką odpadami, w tym w Krajowej Izbie Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, w tym Prezydium Rady i Członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2015 – 2020. Udział w różnych gremiach doradczych i opiniotwórczych. Działalność publicystyczna i wydawnicza w prasie branżowej. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji branżowych, w tym jako wykładowca.

Wojciech Stefaniak
UNISOFT Sp. z o.o.

Wojciech Stefaniak (ur. 22 września 1967 r. w Dobrym Mieście) – Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu w firmie UNISOFT Sp. z o.o. Zajmuje się wdrażaniem strategii promocyjnych, szkoleniami, a także analizami wymagań oraz prezentacjami u kluczowych klientów. Studia ukończył w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. Karierę zawodową zaczynał jako programista w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Od 1993 roku pracuje w olsztyńskim oddziale firmy, początkowo jako specjalista ds. wdrożeń a od 2006 r. jako jego dyrektor. Realizował wiele wdrożeń w firmach różnych branż: wodociągach, ciepłownictwie, gospodarce odpadami, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych.Mieszka wraz z rodziną niedaleko Dobrego Miasta. Interesuje się muzyką, gra na gitarze i perkusji, lubi rower i narty biegowe.

Małgorzata Bogucka-Szymalska
Zastępca Dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej, specjalizacja hydrologia. Ukończone dwa kierunki studiów: na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej oraz na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończone liczne szkolenia i kursy, w tym szkolenia z zarządzanie programami - MSP, zarządzanie projektami - PRINCE2, zarządzanie ryzykiem - MoR. W 2015 r. uczestniczyła w Erasmus for national civil servant prowadzonego przez European School of Administration w Brukseli.

Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 8-letnie w zakresie gospodarki wodnej. W latach 2004-2011 nauczyciel geografii i egzaminator egzaminu maturalnego z geografii. Od 2011 r. rozpoczęła pracę w administracji publicznej. Pracowała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (2011-2013) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ministerstwie Środowiska (2014-2018) w Departamencie Zasobów Wodnych. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała stanowiska należące do stanowisk samodzielnych lub kierowniczych. Od 2018 r. Zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dotychczasowe doświadczenie związane jest przede wszystkim z wdrażaniem dyrektyw wodnych, w tym w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej, Dyrektywy Morskiej, Dyrektywy ściekowej, Dyrektywy azotanowej, Dyrektywy Pitnej.

Łukasz Sosnowski

GOZ WORLD

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Montesquieu w Bordeaux, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, przez wiele lat związany z administracją rządową, koordynator procesu tworzenia rządowych, strategicznych ram wdrażania GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, autor regulacji z dziedziny czystego powietrza oraz gospodarki odpadami.

Kazimierz Borkowski
Fundacja PlasticsEurope Polska

dr inż. Kazimierz Borkowski - od 2011 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Fundacji PlasticsEurope Polska, będącej polskim oddziałem europejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope, skupiającego ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych
w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

Kazimierz Borkowski jest związany z przemysłem od ponad dwudziestu lat na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych, poprzednio jako Dyrektor Zarządzający firmy Arkema Sp. z o.o., polskiej filii międzynarodowego koncernu produkującego chemikalia i tworzywa sztuczne. Z wykształcenia chemik – doktorat w dziedzinie nauk technicznych uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej – ukończył także studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania w prestiżowej Haute Ecole de Commerce. Zna biegle angielski i francuski, oraz posługuje się niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

Sławomir Mazurek
Ministerstwo Środowiska

Jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. Ukończył politologię ze specjalnością systemy polityczne i samorząd lokalny, a także Podyplomowe Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej. Jest również absolwentem IESE Business School.  Pierwsze doświadczenia zdobywał w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie w 2001 roku pracował w Gabinecie Ministra. Następnie w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim pracował dla jednego z członków zarządu odpowiedzialnego za fundusze europejskie. W latach 2003-2006 był rzecznikiem prasowym w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA w Warszawie. W latach 2006-2007 pełnił funkcję rzecznika prasowego Ministra Środowiska, był członkiem polskiej delegacji na szczyt klimatyczny w Nairobi oraz Sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 2007 roku. Następnie w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej odpowiedzialny był za promocję funduszy europejskich. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Później prowadził własną działalność gospodarczą, realizując projekty z zakresu komunikacji i doradztwa strategicznego.

 

Paweł Ciećko
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1995 r.), Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Zootechniczny. Studia podyplomowe Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kierunek Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie. Od 11 lat pełnił funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Aktualnie pełni obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Współautor publikacji o stanie środowiska, ekspert Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Członek Narodowej Rady Ekologicznej, Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Honorowym za zasługi dla Województwa Małopolskiego. Wykładowca Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

GOSPODARKA WODNA

 Katarzyna Błachowicz
Wiceprezes Zarządu Spółki Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Katarzyna Błachowicz jest koordynatorem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego. Jako wiceprezes zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – non for profit system będącej koordynatorem Klastra, inicjuje, organizuje i wspiera m.in. działania na rzecz rozwoju innowacji, konkurencyjności, a przede wszystkim wzajemnej współpracy biznesowej pomiędzy firmami i instytucjami związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem.

Z wykształcenia specjalista ds. ochrony środowiska, przez 10 lat prowadziła, jako redaktor naczelna, czasopismo "Recykling". Obecnie jest w Radzie programowej miesięcznika „Energia i Recykling. Gospodarka o obiegu zamkniętym”. Jako członek jury, brała udział w konkursach o tematyce związanej z recyklingiem, w tym m.in. w ramach projektu STREFOWA: „Polski food waste hackathon, oraz projekt #reducefoodwaste. Publikuje artykuły w zakresie recyklingu, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym. Organizuje i moderuje branżowe debaty, konferencje i wydarzenia.  

Łukasz Ciszewski
Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

Jako uznany ogólnopolski ekspert z zakresu prawa wodociągowego, w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów działających w tym sektorze, osobiście obsługuje kilka spółek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz jednostek realizujących projekty infrastrukturalne, prowadzi wybrane procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne, doradza w procesach transformacji gospodarki komunalnej, rozwiązuje zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami, reprezentuje klientów w wybranych procesach antymonopolowych i własnościowych.

Marcin Sekuła
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu,. Uzyskał również tytuł Master of Business Administration programu Nottingham Trent na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2007-2013 pracował w ANWIL S.A., pełniąc obowiązki radcy prawnego, kierownika biura prawnego a od 2011 roku Szefa obszaru organizacyjno-prawnego, kiedy to odpowiadał za nadzór nad funkcjonowaniem obsługi prawnej spółki, biura Zarządu oraz Grupy Kapitałowej ANWIL S.A.
W latach 2010-2012 pełnił również funkcję najpierw Członka Zarządu a później Wiceprezesa Zarządu chemicznej spółki SPOLANA a.s. z siedzibą w Neratovicach w republice Czeskiej. Od 2012 r. jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Kaczorowski i Sekuła spółka partnerska.
Od stycznia 2014 r. jest członkiem zespołu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Tadeusz Bochnia
Wodociągi Miasta Kraków

Doktor nauk technicznych (inżynieria środowiska). Absolwent Wydziału Chemii na UJ w Krakowie oraz 3 studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na U Ek. w Krakowie. Były pracownik naukowy na UJ, a po przejściu do MPWiK S.A. Kraków, prowadził proces uzyskania akredytacji PCA dla laboratorium oraz nadzorował jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wody dla ok. milionowej aglomeracji krakowskiej. Obecnie jest Zastępcą Dyrektora ds. Wody, jednocześnie kontynuuje działalność naukową uczestnicząc w realizacji projektów badawczych - autor lub współautor ok 70 publikacji z zakresu technologii wody, ekotoksykologii, bezpieczeństwa zdrowotnego wody oraz oceny ryzyka dla systemów wodociągowych itp. Od 2008 r. sekretarz Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie.

 Klara Ramm
Członek prezydium EurEau

Klara Ramm ukończyła studia wyższe na wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Posiada również dyplom Executive MBA. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w specjalności inżynierii środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia prowadzone przez HEC (School of Management) w Paryżu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od kilkunastu lat związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Pracowała w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, a obecnie zajmuje się w Veolii rozwojem sektora usług komunalnych.Od 2006 roku czynnie współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Reprezentuje polską branżę wodociągowo-kanalizacyjną w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora. Jako członek Zgromadzenia Ogólnego i Prezydium EurEau uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych i usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych w UE. Są to głównie zagadnienia związane z dyrektywą dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dyrektywą ściekową, a także zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, benchmarkingu i finansów sektora.

Dorota Wiśniewska
Aquanet Spółka Akcyjna

Dorota Wiśniewska - absolwentka politologii, dziennikarstwa oraz psychologii na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z branżą wodociągową związana od 2004 roku. Zainteresowania zawodowe to komunikacja, społeczna odpowiedzialność biznesu i edukacja ekologiczna, jak również psychologia społeczna i zachowania jednostki w pracy. Prywatnie pasjonuje się ekologią, koegzystencją gatunków oraz social mediami.

Henryk Bylka
Politechnika Poznańska

Pracownik naukowo -dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Prowadził zajęcia dydaktyczne- wykłady, ćwiczenia audytoryjne i projektowe, między innymi z przedmiotów: zaopatrzenie w wodę, wodociągi, infrastruktura komunalna, planowanie przestrzenne sieci i urządzeń komunalnych, prawo gospodarcze ( w zakresie prawa wodnego, energetycznego, ochrony środowiska i ustawy wodociągowej). Autor ponad dwustu publikacji, w tym książkowych (współautorstwo) licznych referatów na krajowych i zagranicznych, konferencjach naukowych i naukowo- technicznych, artykułów w czasopismach krajowych, w szczególności w Przeglądzie Komunalnym, Wodociągi- Kanalizacja, na tematy związane z uwarunkowaniami ekonomiczno-prawnymi przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Kilkanasćie lat pracował w zespole weryfikującym taryfy dla mista poznania przedkładane przez fiorme Aquanet.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W SAMORZĄDACH

Artur Michalski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W latach 2006-2008 był Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym czasie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obecnie ponownie został powołany na tą funkcję w grudniu 2015 roku.
W przeszłości był doradcą ministra środowiska oraz szefem gabinetu politycznego ministra.
W ostatnich latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu, a następnie Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Pracował również w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Ekologicznych oraz w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie był specjalistą ds. organizacyjno-technicznych, a następnie kierownikiem Działu Nadzoru Technicznego.
Obecnie, jako Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzoruje pracę Departamentu Środków Zagranicznych i Departamentu Energii i Innowacji.

Piotr Machański 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Piotr Machański – absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie na kierunku ochrona środowiska. Wieloletni pracownik Ministerstwa, naczelnik wydziału w departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych. Na co dzień odpowiada za koordynację wdrażania 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz współpracę w tym zakresie z samorządami województw. Posiada doświadczenie w programowaniu i pozyskiwaniu środków unijnych. Specjalizuje się w obszarze ochrony środowiska i energetyki.

Paweł Swianiewicz

prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski

W 1985 ukończył studia geograficzne na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1989 doktoryzował się tamże. Habilitację w zakresie nauk ekonomicznych uzyskał w 1998 na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1995–2001 kierował Programem Wspierania Samorządów Lokalnych Brytyjskiego Funduszu Know How. W latach 1998–2001 był zatrudniony jako profesor w Instytucie Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2001–2004 był profesorem w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (Euroreg) Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2004 został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Od 2006 jest kierownikiem Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Postanowieniem Prezydenta RP z 7 października 2010 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jest członkiem wielu organizacji, towarzystw naukowych i rad, m.in. European Urban Research Association (członek Executive Committee od 2002, przewodniczący od stycznia 2005 do września 2010), Regional Studies Association (sekretarz w latach 2001–2002), Steering Committee of the Local Government and Public Service Initaitive (LGI). Jest również jednym z redaktorów czasopisma „Urban Research and Practice”. Pełni funkcję eksperta Rady Europy ds. finansów samorządowych i organizacji terytorialnej. Brał udział w programach brytyjskiego ministerstwa ds. rozwoju międzynarodowego na Ukrainie, w programach w ramach UNDP dotyczących samorządu terytorialnego w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji, Open Society Institute w Chorwacji, Macedonii, Serbii i Kosowie.

Zbigniew Grzymała

dr hab. Zbigniew Grzymała prof. nadzw. SGH

Związany z SGH od 1991 r. Od 2011 r. kieruje Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Kolegium Zarządzania i Finansów. Bliska jest mu problematyka gospodarki komunalnej, w tym restrukturyzacji tej gospodarki, analizy przedsiębiorstwa – przede wszystkim przedsiębiorstwa komunalnego (szczególnie gospodarki odpadami), analizy strategicznej organizacji (tworzenia strategii rozwoju organizacji, szczególnie jednostek samorządu terytorialnego) analizy budżetu gminy. Wykonał z tych tematów wiele  ekspertyz dla podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się także w analizie i ocenie efektywności nakładów inwestycyjnych w infrastrukturze, studiach wykonalności projektów inwestycyjnych, a także ekonomii sektora publicznego, polityce gospodarczej oraz  polityce przestrzennej. Zajmuje się również  ekologistką, gospodarką miejską i  zarządzaniem nieruchomościami. Często jest proszony przez różne podmioty z sektora publicznego i prywatnego o wystąpienia dotyczące wymienionych zagadnień.

Beata Wiszniewska

Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej I Rozproszone

Beata Wiszniewska jest Dyrektorem Generalnym Polskiej Izby Energetyki Odnawialnej I Rozproszonej od 2014 roku. Wcześniej, przez ponad 5 lat koordynowała działania Wydziału Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli odpowiadając także za przygotowanie i przeprowadzenie Przewodnictwa Polski w radzie UE w obszarze ochrony klimatu i środowiska. W latach 2004-2008 z ramienia Regionalnego Centrum Ochrony Środowiska w Budapeszcie (REC CEE) kierowała pracami 8 biur krajowych zlokalizowanych w krajach przyjętych do UE w roku 2004. W latach poprzedzających pracowała jako konsultant w firmach doradczych i organizacjach pozarządowych

Daniel Wolny 

Urząd Miasta Katowice 

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalizacji Inżynieria Energetyczna i Chłodnicza.Absolwent studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki, matematyki oraz audytingu energetycznego. Nauczyciel akademicki. Wykładowca i uczestnik wielu szkoleń i kursów związanych z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza.Od 2003 roku zawodowo związany z audytingiem energetycznym obiektów kubaturowych, sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła. Autor i współautor kilkuset audytów energetycznych oraz kilkudziesięciu innych opracowań branżowych.Obecnie Kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice zajmującego się planowaniem energetycznym, wzrostem efektywności energetycznej i ochroną powietrza.

Marcin Chełkowski

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

Prezes firmy projektowo-doradczej IVW. Absolwent Politechniki Poznańskiej, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie efektywności ekonomicznej gospodarki odpadami. Wykładowca Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Posiada 25 lat doświadczenia w branży budowlanej i ochrony środowiska. Doświadczenie zdobył podczas pracy w niemieckiej firmie L.U.S. GmbH (grupa RWE), Tatrzańskim Przedsiębiorstwie Komunalnym TESKO Sp. z o.o., gdzie był prezesem oraz w międzynarodowej firmie inżynierskiej ARUP, gdzie był szefem działu gospodarki odpadami.
Był zaangażowany we wdrażanie nowych zasad gospodarki odpadami w ponad 20 polskich gminach, w tym: Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Białymstoku, w budowę dwóch spalarni odpadów (Poznań i Kraków), w projekty z zakresu gospodarki za granicą (Rosja, Tadżykistan, Kirgistan, Albania). Współautor ponad 20 projektów instalacji do przetwarzania odpadów i autor/współautor publikacji z zakresu gospodarowania odpadami.. Wykładowca i uczestnik wielu szkoleń i kursów związanych z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza.
Od 2003 roku zawodowo związany z audytingiem energetycznym obiektów kubaturowych, sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła. Autor i współautor kilkuset audytów energetycznych oraz kilkudziesięciu innych opracowań branżowych.Obecnie Kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice zajmującego się planowaniem energetycznym, wzrostem efektywności energetycznej i ochroną powietrza.

Andrzej Kowol

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Tychy Sp. z o.o.

 Od 1998 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskie sp. z o.o. w Tychach. W 2002 roku uzyskał certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób. W ramach realizowania polityki ekologicznego transportu publicznego w 1999 roku wprowadził do eksploatacji autobusy napędzane LPG, a od roku 2006 napędzane CNG, sukcesywnie zastępując pojazdy zasilane olejem napędowym. W 2005 roku wdrożył w PKM Zintegrowany System Zarządzania ISO. Systematycznie umacniał pozycję PKM na rynku przewoźników m.in. poprzez opracowany i wdrożony wieloletni plan restrukturyzacji Spółki, co doprowadziło w 2015 roku do zawarcia przez Spółkę dziesięcioletniej umowy z Miastem Tychy na wykonywanie autobusowego transportu publicznego. Uczestnik, prelegent oraz współorganizator licznych konferencji poświęconych zrównoważonemu rozwojowi transportu, ekologii w transporcie oraz autobusowej komunikacji miejskiej. W 2014 roku uhonorowany odznaką IGKM „Zasłużony dla komunikacji miejskiej”, a w 2016 roku Srebrną Odznaką za zasługi dla Województwa Śląskiego.

Leszek Świętalski
Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz krajowych i zagranicznych studiów podyplomowych. Pracował w administracji rządowej i samorządowej. Wielokadencyjny wójt Gminy Stare Bogaczowice. W latach 2000-2015 reprezentował polski samorząd w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 2002-2014 obserwator, z-ca i członek Komitetu Regionów UE, gdzie był członkiem Prezydium KR oraz przewodniczył Komitetowi CAFA.
W latach 2000-2015 członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, a od 2015 r. Sekretarz Generalny ZGWRP.

Laureat Nagrody im. G. Palki (2009 r.) w dziedzinie ogólnopaństwowej, za aktywną działalność w najwyższych strukturach europejskich.

ENERGIA - WASTE TO ENERGY

Aleksander Sobolewski
 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 26 patentów. Główne obszary jego merytorycznych kompetencji to koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (przewodniczącym Environmental Working Group), ekspertem Polskiej Izby Ekologii, Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, Przewodniczącym Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.

Paweł Strzelecki
SUEZ Polska Sp. z o.o.

Dołączył do Grupy Suez na początku 2017 roku obejmując rolę Dyrektora Rozwoju Suez Polska. Jest odpowiedzialny za pozycjonowanie firmy na rynku gospodarki odpadami, relacje z sektorem publicznym, przygotowanie i wdrożenie nowych Projektów i Inwestycji. Podstawowym celem strategicznym jest przygotowanie firmy do funkcjonowania w warunkach gospodarki o obiegu zamkniętym. Hasło Suez „Zero Waste” oznacza potrzebę rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie Recyklingu i „Energy from Waste”; Zanim dołączył do SUEZ, przez kilkanaście lat związany z rynkiem Ochrony Środowiska zarówno w gospodarce Odpadowej jak i Wodnej.Z wykształcenia prawnik, Doświadczenie zdobywał zarówno jako Dyrektor Rozwoju firmy SOCOTEC jak i Członek Zarządu firm z Grupy SAUR, ENERIS.W życiu prywatnym pasjonat sportów motorowych, podróży i żeglarstwa morskiego.

Magda Gosk
Ministerstwo Środowiska

Andrzej Bednarz
TIRU - DALKIA Wastenergy

Od 20 lat prowadzi własną międzynarodową spółkę konsultingową EXP-PECO Conseil mającą swoją siedzibę we Francji, specjalizującą się w doradztwie strategicznym, marketingowym i technologicznym ochrony środowiska (odpady, ścieki przemysłowe i energia) oraz przemysłu rolno-spożywczego. Spółka ma również swoje biuro w Polsce. Zajmował się kilkoma międzynarodowymi projektami instytucjonalnymi dla polskich samorządów. Ponadto prowadzi w Polsce wraz z grupą doświadczonych partnerów wiele innowacyjnych projektów.  W grupie TIRU – DALKIA wastenergy jest od kilku lat odpowiedzialny za projekty realizowane w Polsce i krajach ościennych. Jak mówi, doświadczenie pracy w gospodarce odpadami w Polsce uczy , że często « Dopiero przy końcu roboty można poznać, od czego trzeba było zacząć ».

Jerzy Mirosław
RAFAKO S.A

dr inż. Jerzy Mirosław, Główny Projektant w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów. Absolwent Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doktor inżynier nauk fizycznych. Od prawie 20 lat związany z RAFAKO S.A. Posiada certyfikat Certified Project Management Associate - IPMA Level D. Projektant Wiodący dla projektu „Budowa ZTUO Szczecin”.

Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Profesor nadzwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od 1976 do chwili obecnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska.m.in.

 • samodzielność naukowa w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 • ekspert Ministerstwa Środowiska,
 • ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 2012),
 • ekspert i konsultant szeregu polskich miast podejmujących budowę spalarni odpadów,
 • konsultant budowy pierwszej w Polsce spalarni odpadów w Warszawie (ZUSOK - 1997 do 2001),
 • opiniodawca dla NFOŚiGW realizowanych na etapie budowy a aktualnie eksploatowanych w Polsce spalarni odpadów komunalnych a także od kilku lat eksploatowanych spalarni osadów ściekowych,
 • członek Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2004 do chwili obecnej),
 • członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (od 2014 do chwili obecnej),

Norbert Skibiński
Veolia Energia Polska

Dyrektor Rozwoju - Linia Biznesowa Odpady
Jest związany od prawie 20 lat branżą energetyczną i odpadową. Norbert Skibiński w Grupie Veolia w Polsce odpowiada za rozwój biznesu w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu oraz energetycznego wykorzystania odpadów. Posiada stopień doktora nauk technicznych w zakresie mechaniki o specjalności systemy energetyczne.

Jacek Połomka
Rada RIPOK, ZZO Marszów 

Prezesowi zależy na ciągłym rozwoju zakładu i poszukiwaniu nowych sposobów na osiągnięcie jak najwyższych poziomów odzysku i recyklingu. Nadrzędnym celem kierowanej przez niego spółki jest dostarczenie usług zagospodarowania odpadów komunalnych na najwyższym poziomie przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.
W styczniu 2016 r. spółka otrzymała certyfikat ISO 9001 i 14001. W października 2016 r., spółka otrzymała decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalającą na wprowadzanie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „KOMPO-ZZO Marszów”. Jest to idealny środek do nawożenia gleby w ogrodach i parkach. W 2017 r. uruchomione zostało laboratorium, w którym prowadzone są nieustannie badania zmierzające do optymalizacji procesów zagospodarowania odpadów.
Jedną z jego największych inicjatyw poprzedzoną długotrwałymi badaniami było zaprojektowanie od podstaw nowatorskiej technologii odzysku szkła ze stabilizatu i skierowanie go do recyklingu. W ZZO Marszów powstała innowacyjna, pierwsza w Polsce linia do doszczyszczania stabilizatu, która przyczyni się do znaczącego zwiększenia ilości odzyskiwanego szkła, a także ograniczy koszty składowania.
Prezes ZZO Marszów stawia również na edukację ekologiczną i na działania na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki realizacji programu ekologicznego „Ekoszkoła” z oferty edukacyjnej rokrocznie korzysta ok. 3 500 mieszkańców regionu. Każdego roku z jego inicjatywy organizowany jest „Dzień Otwarty ZZO Marszów”, który cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców.

Bogusław Regulski
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Od 1999 Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Absolwent  Politechniki Wrocławskiej  Wydziału Mechaniczno – Energetycznego, z tytułem  magistra inżyniera mechanika o specjalności termoenergetyka, oraz Studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej w zakresie zrównoważonych systemów zaopatrzenia w energię i świadectw energetycznych budynków. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i seminariów specjalistycznych z zakresu energetyki i ciepłownictwa. Autor szeregu publikacji na temat gospodarki cieplnej w gminach, działalności i problemów przedsiębiorstw ciepłowniczych. Aktywny uczestnik wielu gremiów opiniotwórczych z zakresu gospodarki energetycznej, legislacji branżowej. Członek grupy ekspertów ds. energetyki Narodowego Banku Polskiego.

Ella Stengler 
CEWEP

Dr Ella Stengler jest dyrektorem zarządzającym CEWEP (Konfederacja Europejskich Zakładów Utylizacji Energii) od lipca 2003 r. Zajmuje się polityką europejską i przepisami dotyczącymi odpadów, środowiska, energii, emisji itp.Przed podjęciem pracy w CEWEP, Ella była dyrektorem zarządzającym ITAD, niemieckiego stowarzyszenia zakładów zajmujących się przekształcaniem odpadów w energię, a wcześniej była dyrektorem AGS, niemieckiego stowarzyszenia firm zajmujących się odpadami niebezpiecznymi (partnerstwo publiczno-prywatne).Ella opublikowała kilka artykułów w czasopismach niemieckich i międzynarodowych.Pracuje w branży odpadów od ponad 20 lat. Jej pierwszy kontakt z polityką dotyczącą odpadów odbył się w Parlamencie Europejskim w 1996 r., Kiedy opracowała raport na temat przemieszczania odpadów w UE dla Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu.

Andrzej Drewniak
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) budowy spalarni odpadów w Koninie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jakub Bator 
Krakowski Holding Komunalny S.A

Jakub Bator – ekonomista i menadżer. Członek Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. i dyrektor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Jeden z założycieli oraz członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów. Od 2011 pełnomocnik ds. realizacji projektu w procesie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Wiceprezydent CEWEP. Zajmuje się systemami zarządzania, procesami ciągłego doskonalenia, skutecznością organizacji.

Grzegorz Walczukiewicz
Port Czystej Energii Sp. z o.o. w Gdańsku

Od sześciu lat związany z realizacją jednego z największych środowiskowych projektów inwestycyjnych w Gdańsku ostatniej dekady, tj.  budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Długoletni pełnomocnik zarządu ds. realizacji projektu budowy ZTPO w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, obecnie prezes zarządu firmy Port Czystej Energii (PCE) Sp. z o.o., która odpowiada za realizację projektu. Na swoim koncie ma także ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z samorządem terytorialnym i administracją centralną jako Dyrektor Biura w Związku Miast i Gmin Morskich.

Piotr Karczewski
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie

Od sześciu lat związany z realizacją jednego z największych środowiskowych projektów inwestycyjnych w Gdańsku ostatniej dekady, tj.  budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Długoletni pełnomocnik zarządu ds. realizacji projektu budowy ZTPO w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, obecnie prezes zarządu firmy Port Czystej Energii (PCE) Sp. z o.o., która odpowiada za realizację projektu. Na swoim koncie ma także ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z samorządem terytorialnym i administracją centralną jako Dyrektor Biura w Związku Miast i Gmin Morskich.

Grzegorz Wielgosiński 
Politechnika Łódzka

Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński jest profesorem na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jest kierownikiem Zakładu Technik Inżynierii Środowiska i Prodziekanem Wydziału. Jest autorem ponad 100 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz ponad 300 wystąpień na konferencjach naukowych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz zrównoważonego rozwoju. Jest autorem monografii: „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych - wybrane zagadnienia” oraz współautorem podręcznika „Technologie i procesy ochrony powietrza”. 

Ryszard Wasielewski 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Dr inż. Ryszard Wasielewski jest adiunktem w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, specjalizując się w zakresie problematyki termicznych metod przeróbki węgla i odpadów. Ekspert Polskiej Izby Ekologii w dziedzinie: gospodarka odpadami. Członek Komitetu Technicznego 216 ds. odpadów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Członek Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Gospodarki w zakresie technologii zagospodarowania odpadów. Współautor ekspertyz dla Ministra Środowiska dotyczących zagadnień związanych ze standaryzacją paliw z odpadów oraz możliwością klasyfikacji energii elektrycznej wytwarzanej z ich udziałem jako pochodzącej z OZE. Autor ponad 200 publikacji i referatów dotyczących problematyki ochrony środowiska, w tym również wytwarzania i wykorzystania paliw z odpadów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych, monografiach i materiałach konferencyjnych.

Daniel Chojnacki 
Kancelaria DZP

Dr inż. Ryszard Wasielewski jest adiunktem w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, specjalizując się w zakresie problematyki termicznych metod przeróbki węgla i odpadów. Ekspert Polskiej Izby Ekologii w dziedzinie: gospodarka odpadami. Członek Komitetu Technicznego 216 ds. odpadów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Członek Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Gospodarki w zakresie technologii zagospodarowania odpadów. Współautor ekspertyz dla Ministra Środowiska dotyczących zagadnień związanych ze standaryzacją paliw z odpadów oraz możliwością klasyfikacji energii elektrycznej wytwarzanej z ich udziałem jako pochodzącej z OZE. Autor ponad 200 publikacji i referatów dotyczących problematyki ochrony środowiska, w tym również wytwarzania i wykorzystania paliw z odpadów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych, monografiach i materiałach konferencyjnych.

WODY OPADOWE, INNOWACJE, BADANIA I ROZWÓJ

 Zbigniew Gieleciak
Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie oraz studiów podyplomowych z prawa patentowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania innowacjami, zarządzania funduszem europejskim, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Od 2000r. Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, a od 2017r wice Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Od 2001r. Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz dodatkowo w okresie 2010-2014 Doradca Prezydenta w zakresie infrastruktury drogowej. Uczestnik licznych zespołów doradczych i eksperckich, rzecznik patentowy i autor kilku patentów. Kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1,2 mld zł. Przeprowadził modernizację tyskiej oczyszczalni ścieków czyniąc ją najbardziej efektywną energetycznie oczyszczalnią w Europie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 Małgorzata Kacprzak
Politechnika Częstochowska

Małgorzata Kacprzak jest profesorem zwyczajnym w dziedzinie nauk technicznych, choć swoją przygodę z nauką rozpoczynała na Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie uzyskała stopień doktora nauk leśnych. Od 2000 roku pracuje w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim biotechnologii środowiska oraz zrównoważonego zagospodarowania odpadami biodegradowalnymi (w tym osadami ściekowymi) w gospodarce obiegu zamkniętego. Współpracuje z naukowcami w kraju i za granicą, m.in. z Norwegii, Francji, Irlandii, Hiszpanii oraz przedsiębiorcami działającymi na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego. Jest liderem zespołu, który prowadzi badania nad biopreparatami opartymi na mikroorganizmach w celu neutralizacji zanieczyszczeń znajdujących się w głównie w glebach. Poza tym prowadzi monitoring tzw. „nowych” zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych w wodach, ściekach i glebach. Była kierownikiem wielu projektów badawczych, w tym międzynarodowych (m.in. z Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej). Jest ekspertem w NCN i NCBiR, Od 2016 jest Dziekanem Wydziału Infrastruktury i Środowiska PCz.

Ksymena Rosiek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Ksymena Rosiek – naukowiec, dydaktyk, pracownik Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Łącząc zainteresowania z dziedziny zarządzania środowiskiem i przemysłu  specjalizuje się w kwestiach związanych z rozwojem zrównoważonym. W szczególności  interesuje się ekosystemami miasta, zieloną i niebieską infrastrukturą, a więc między innymi kwestiami  wody i efektywności energetycznej. Gospodarowanie wodami opadowymi z perspektywy ekonomicznej, koszty i korzyści środowiskowe w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy) są przedmiotem obecnie prowadzonych badań. Uczestnik międzynarodowych zespołów badawczych oraz wieloletni współpracownik   badaczy  z Japonii,  z którymi próbuje przenosić doświadczenia polskiej transformacji  w dziedzinie ochrony środowiska, ryzyka ekologicznego, gospodarowania wodami  i  energetyki na grunty innych krajów rozwijających się.

Jędrzej Bujny
Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k – SMM Legal

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner i szef działu prawa administracyjnego w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. w Warszawie. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów oraz gospodarki wodno-ściekowej. Autor i współautor ponad stu opracowań naukowych i popularnonaukowych. Autor i współautor blisko trzydziestu ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych, Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.

Andrzej Kruk
SAUR Polska

Ekspert z 16-letnim doświadczeniem biznesowym w sektorze usług wodno-kanalizacyjnych oraz gospodarki wodno-ściekowej. W swojej karierze zawodowej łączy doświadczenie zdobyte w sektorze jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów doradczych oraz partnerów prywatnych.
Odpowiedzialny w SAUR za rozwój usług dla samorządów i podmiotów prywatnych.

Jurij Żerlicym
Public Organization Smart City and Ecosystem

Ekspert z 16-letnim doświadczeniem biznesowym w sektorze usług wodno-kanalizacyjnych oraz gospodarki wodno-ściekowej. W swojej karierze zawodowej łączy doświadczenie zdobyte w sektorze jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów doradczych oraz partnerów prywatnych.
Odpowiedzialny w SAUR za rozwój usług dla samorządów i podmiotów prywatnych.

OCHRONA POWIETRZA

Sławomir Mazurek
Ministerstwo Środowiska

Jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. Ukończył politologię ze specjalnością systemy polityczne i samorząd lokalny, a także Podyplomowe Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej. Jest również absolwentem IESE Business School.  Pierwsze doświadczenia zdobywał w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie w 2001 roku pracował w Gabinecie Ministra. Następnie w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim pracował dla jednego z członków zarządu odpowiedzialnego za fundusze europejskie. W latach 2003-2006 był rzecznikiem prasowym w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA w Warszawie. W latach 2006-2007 pełnił funkcję rzecznika prasowego Ministra Środowiska, był członkiem polskiej delegacji na szczyt klimatyczny w Nairobi oraz Sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 2007 roku. Następnie w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej odpowiedzialny był za promocję funduszy europejskich. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Później prowadził własną działalność gospodarczą, realizując projekty z zakresu komunikacji i doradztwa strategicznego.

 

Leszek Świętalski
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz krajowych i zagranicznych studiów podyplomowych. Pracował w administracji rządowej i samorządowej. Wielokadencyjny wójt Gminy Stare Bogaczowice. W latach 2000-2015 reprezentował polski samorząd w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 2002-2014 obserwator, z-ca i członek Komitetu Regionów UE, gdzie był członkiem Prezydium KR oraz przewodniczył Komitetowi CAFA. W latach 2000-2015 członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, a od 2015 r. Sekretarz Generalny ZGWRP. Laureat Nagrody im. G. Palki (2009 r.) w dziedzinie ogólnopaństwowej, za aktywną działalność w najwyższych strukturach europejskich.

Anna Skarbek-Żabkin
Forum Elektromobilności

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska, niekonwencjonalnych napędów pojazdów samochodowych, paliw alternatywnych oraz pojazdów elektrycznych i autonomicznych. Uczestniczyła w realizacji europejskiego projektu HIT-2-Corridors – Wodór jako paliwo, projektach dotyczących badania rekuperacji energii oraz modelowania procesów w silniku. Od 2011 roku związana zawodowo z Instytutem Transportu Samochodowego. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu ochrony środowiska, elektromobilności i transportu.

Izabela Sówka
Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr,   - studia wyższe z tytułem mgr inż. ukończyła w 1997 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.  W marcu 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniona na etacie profesora w Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełni m.in. funkcję Kierownika Zakładu oraz akredytowanego Laboratorium Badań Olfaktometrycznych Zakładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Koordynatorka i współkoordynatorka, wykonawca badań naukowych oraz komercyjnych, w tym z zakresu oddziaływania zapachowego m.in. w ramach projektów pt.  Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej oraz. Monitoring uciążliwości zapachowej pochodzenia rafineryjno-bytowego z wykorzystaniem technologii elektronicznego nosa. Specjalności i zakres zainteresowań naukowych: metody poboru oraz pomiaru i przemiany chemiczne zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, planowanie i opracowywanie metodyki badań związanych z zanieczyszczeniem powietrza, opracowywanie oraz testowanie narzędzi statystycznych i matematycznych do oceny jakości powietrza atmosferycznego, metody identyfikacji zmian  w powietrzu o charakterze globalnym, metody oceny śladu węglowego w środowisku, skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem atmosfery.

Krystian Szczepański
Instytut Ochrony Środowiska

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska, niekonwencjonalnych napędów pojazdów samochodowych, paliw alternatywnych oraz pojazdów elektrycznych i autonomicznych. Uczestniczyła w realizacji europejskiego projektu HIT-2-Corridors – Wodór jako paliwo, projektach dotyczących badania rekuperacji energii oraz modelowania procesów w silniku. Od 2011 roku związana zawodowo z Instytutem Transportu Samochodowego. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu ochrony środowiska, elektromobilności i transportu.

Wiktor Warchałowski
Airly 

Wiktor Warchałowski - CEO & współzałożyciel Airly. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, inżynier z pasją do biznesu i przedsiębiorczości. Członek Mensa International, z zamiłowania maratończyk.

Henryk Kultys
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Henryk Kultys magister ekonomii. Ukończył studia wyższe na Akademii Ekonomicznej (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie na kierunku ekonomika i organizacja produkcji, specjalność: ekonomika organizacji przemysłu. Od 23.11.1993 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie. Największym dotychczasowym osiągnięciem było opracowanie od podstaw, skuteczne wdrożenie i ciągłe rozwijanie dwóch systemów miejskich: Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami w Krakowie oraz Zintegrowanego Systemu Oczyszczania Miasta – z zastosowaniem modelu zamówień in-house. Pełni również inne funkcje w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych, takich jak: Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast (Wiceprezes Zarządu Krajowego), Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (I Wiceprezes Zarządu Głównego).

Agnieszka Generowicz
Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK ukończyła studia wyższe na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i jest tam zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii Środowiskowych. W latach 2005 – 2012 pełniła funkcję prodziekana na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Na jej dorobek naukowy składa się około 200 oryginalnych naukowych prac twórczych i ok. 100 opracowań dla przemysłu z zakresu gospodarowania odpadami.

Czynnie uczestniczy w podejmowaniu współpracy z przedsiębiorcami i jednostkami samorządu terytorialnego. Od trzech lat wspólnie z krakowskim MPO Sp. z o.o. podjęła działania dotyczące czyszczenia ulic i badań wpływu tych działań na zmiany środowiska naturalnego, w tym również poprawę jakości powietrza w Krakowie.

 STREFA START UP I INNOWACJE

Piotr Nejman

Direct People Innovation

Pomaga odkrywać nowe rynkowe szanse, które niosą za sobą zmieniające się potrzeby ludzi i technologie oraz zamieniać je na przełomowe produkty, usługi i modele biznesowe. Doradca firm w zakresie budowania i skalowania innowacji. CEO Direct People Innovation w Polsce, agencji, która od 8 lat pomaga w kreatywnym rozwiązywaniu problemów korporacji w obszarze rozwoju biznesu i wdrażania innowacji m.in. z wykorzystaniem design thinking. 

Marcin Łotysz

Bin-e

Marcin Łotysz to współzałożyciel Bin-e, pierwszego na świecie inteligentnego kosza, który samodzielnie rozpoznaje i segreguje odpady. Stworzył koncepcję techniczną, nadzoruje jej rozwój oraz działania B+R całej spółki. Współtworzy oraz zapewnia jakość na wszystkich etapach rozwoju produktu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży produkcyjnej oraz agencjach reklamowych, podczas którego wspierał firmy i korporacje w ich działaniach. Ostatnie 6 lat poświęcił na projektowanie i implementację innowacyjnych systemów i platform oraz wsparcie licznych startupów. Ukończył Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na kierunku Architektura Krajobrazu. Jest także absolwentem kierunku Technologia Informacyjna na Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

Adam Woch

Innoaux Sp. z o.o.

Studia na Politechnice Łódzkiej na wydziale Zarządzania. Od siedemnastu lat mieszkaniec Warszawy. Przez wiele lat przedsiębiorca w branży reklamowej. Dziś manager w międzynarodowej korporacji. Pasjonat roweru, którym porusza się zawsze i wszędzie. Pasję tę zaszczepił w sześcioletnim synu Kornelu. Dzięki WWF adoptuje polskie wilki by pomóc im przetrwać w naturze. 26 lutego tego roku w dzień swoich urodzin wraz z przyjaciółmi Rafałem Chmielewskim i Robertem Ignatiukiem zawiązał spółkę INNOAUX by zrealizować kilka znakomitych projektów a tym samym realizować siebie. Innouax zostało jednym z trzech finalistów European Start-Up Days 2018 w kategorii: ENVIRONMENT - Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów.

Marcin Landrat

Politechnika Śląska

dr inż. Marcin Landrat - pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej, adiunkt w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierownik Laboratorium Analiz Termicznych. Autor ok. 60 publikacji naukowych, promotor kilkudziesięciu prac magisterskich. Brał udział w około 20 projektach naukowo-badawczych. W latach 2012-2015 kierował projektem NCBiR w ramach kierunków zamawianych. Zainteresowania badawcze to: badania właściwości fizykochemicznych odpadów, procesów metanizacji w złożu, unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych, badania właściwości reologicznych paliw, gospodarka obiegu zamkniętego.

 Zbigniew Gieleciak
Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie oraz studiów podyplomowych z prawa patentowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania innowacjami, zarządzania funduszem europejskim, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Od 2000r. Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, a od 2017r wice Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Od 2001r. Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz dodatkowo w okresie 2010-2014 Doradca Prezydenta w zakresie infrastruktury drogowej. Uczestnik licznych zespołów doradczych i eksperckich, rzecznik patentowy i autor kilku patentów. Kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1,2 mld zł. Przeprowadził modernizację tyskiej oczyszczalni ścieków czyniąc ją najbardziej efektywną energetycznie oczyszczalnią w Europie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Małgorzata Masłowska-Bandosz
Abrys Sp. z o.o.

Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej w firmie ABRYS, zajmującej się kompleksowo ochroną środowiska. Ukończyła Ekologię i Zarządzanie Zasobami Przyrody na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając równocześnie uprawnienia pedagogiczne. Po studiach pracowała jako nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu, a następnie rozpoczęła pracę w firmie ABRYS na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego czasopisma poświęconego ochronie środowiska pn. „Ecomanager”. W 2014 r. opracowała projekt na realizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz likwidacji niskiej emisji pn. „Misja-emisja”, którą realizowała w latach 2014-2015. Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem i została doceniona przez Ministra Środowiska w konkursie „Aktywni dla czystego powietrza”, w którym zdobyła I miejsce za najlepszą kampanię edukacyjną dotyczącą ochrony powietrza. Od stycznia 2015 r. formalnie kieruje Działem Edukacji Ekologicznej i odpowiada za przygotowywanie i realizację kampanii edukacyjnych, organizację i prowadzenie wydarzeń plenerowych związanych z ochroną środowiska (warsztatów, pikników ekologicznych, konferencji itp.), przygotowywanie publikacji edukacyjnych, prowadzenie konkursów ekologicznych i wiele innych. W ciągu roku odpowiada za realizację blisko 50 projektów edukacyjnych, angażując się osobiście w każdy z nich. Tylko w 2016 r. przeprowadziła blisko 150 godzin zajęć poświęconych ochronie środowiska (w tematach odpady, niska emisja, efektywność energetyczna), w których wzięło udział ponad 5000 dzieci w różnym wieku (przedszkolaki, dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści). Miłośniczka ochrony środowiska i pasjonatka sztuki użytkowej z recyklingu.

GOSPODARKA ODPADAMI I FORUM RIPOK

Tomasz Uciński
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, na kierunku inżynierii środowiska (praca dyplomowa na temat gospodarki odpadami), a także Podyplomowego Studium Ekonomicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie zarządzania  i marketingu oraz Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  i Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie zarządzania w sektorze publicznym.Od prawie 30 lat  pełni funkcję Prezesa Zarządu  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp z o.o. w Koszalinie. Jest inicjatorem i współzałożycielem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, w której od samego początku (od 2003r.) pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego. Uczestniczył także w pracach komitetu założycielskiego Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.  Jego działalność w  Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami skupia się głównie na  promowaniu takich rozwiązań prawnych i technologicznych w gospodarce odpadami tak aby branża w Polsce spełniała  najwyższe standardy unijne. W swojej działalności kładzie nacisk na rozwój branży gospodarki komunalnej  ze szczególnym uwzględnieniem samorządowego modelu gospodarki odpadami i współpracę z organizacjami samorządowymi i branżowymi w kraju i Europie.

Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska

dr inż.Piotr Manczarski,  absolwent Politechniki Warszawskiej, pracownik naukowy, kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami, Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej, konsultant.
Podczas 33 letniej pracy zawodowej wykonał wiele projektów i ekspertyz z zakresu ochrony powierzchni ziemi (w tym gospodarki odpadami, rekultywacji terenów zdegradowanych itp.), uczestniczył, jako konsultant w zakresie technologii gospodarki odpadami w opracowywaniu wielu projektów międzynarodowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Prowadzi prace naukowo-badawcze, dydaktyczne i projektowo-konsultingowe w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, badań właściwości technologicznych odpadów, biotechnologii odzysku/unieszkodliwiania odpadów, etc.. Jest autorem wielu publikacji w dziedzinie gospodarki odpadami.

Piotr Rozwadowski
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i marketingu, prowadzonych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechnikę w Brnie. Karierę zawodową rozpoczął w 1980 roku, zdobywając w ciągu kilku lat uprawnienia budowlane i projektowe. Od 1990 roku pracował już niemal wyłącznie w komunalnych służbach samorządowych. Od 2007 roku stale związany z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, najpierw jako Zastępca Prezesa Zarządu, a od 2009 roku jako Prezes Zarządu Spółki. Firma pod jego kierownictwem zyskała pozycję lidera na lokalnym rynku w zakresie świadczonych usług i stale utrzymuje ponad 330 miejsc pracy. Obecnie spółka obsługuje 250 000 mieszkańców. O umiejętnym zarządzaniu przedsiębiorstwem świadczą wyniki finansowe MPO. Spółka corocznie przynosi zyski i na bieżąco reguluje zobowiązania finansowe, co pozwala na inwestycje oraz wpływa na satysfakcję pracowników. To z kolei przekłada się na markę firmy i jej wizerunek w województwie i w kraju.

Michał Turkiewicz
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Lubań

Michał Turkiewicz od kilkunastu lat związany jest z działalnością samorządową w obszarze ochrony środowiska. Pełnił funkcję m.in. Zastępcy Burmistrza Miasta Lubań, Prezydenta Stowarzyszenia Gmin Polskich „Euroregionu Nysa” obejmującego swym zasięgiem obszar zamieszkiwany na pograniczu polsko-czesko-niemieckim przez 1,5 miliona mieszkańców, gdzie głównym celem był i jest rozwój regionalny, w tym zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska. Od 2006 roku nieprzerwanie obejmuje stanowisko Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Lubaniu, której głównym zakresem działalności jest gospodarka odpadami komunalnymi. W tym okresie stworzył zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi, który powstał na podstawie zawartych porozumień międzygminnych obejmujących czternaście gmin zamieszkałych przez około 150 tys. mieszkańców.W ramach tego systemu został zorganizowany model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obejmujących wszystkie rodzaje segregowanych odpadów komunalnych zbieranych „u źródła” i w „PSZOK-ach”. Integralnym ogniwem całego systemu jest nowoczesny RIPOK, posiadający wszystkie niezbędne instalacje, do których dostarczane są i przetwarzane wszystkie odpady komunalne z regionu działania Spółki.

Sylwia Żak
AGREX-ECO Sp. z o.o.

Specjalista ds. Kluczowych Klientów, AGREX-ECO  Sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska na Politechnice Częstochowskiej. W 2006r. rozpoczęła swoją karierę zawodową w międzynarodowej firmie SITA Polska Sp. z o.o. w zarządzaniu gospodarką wodną i odpadową. Na przełomie 10 lat zdobyła doświadczenie jako specjalista prawa środowiskowego oraz jako kierownik składowis​ka i sortowni odpadów w Tomaszowie Mazowieckim. Od kwietnia 2016 r. dołączyła do zespołu w Agrex-Eco – lidera w dystrybucji maszyn i urządzeń do przetwarzania odpadów. Dzięki praktycznej wiedzy w zarządzaniu odpadami dziś zajmuje się analizą potrzeb operatorów w gospodarce odpadami i doborem efektywnych maszyn i urządzeń do waloryzacji odpadów. Prywatnie zapalona podróżniczka i miłośniczka wspinaczki skałkowej.

Piotr Szewczyk

Przewodniczący Rady RIPOK

Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw”. Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej z zakresu gospodarki odpadami.

Emilia Den Boer

Politechnika Wrocławska

Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw”. Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej z zakresu gospodarki odpadami.

Jarosław Warczygłowa

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

Jarosław Warczygłowa- -wieloletni kierownik  działu gospodarki odpadami w Spółce MZO S. A. Ostrów Wielkopolski. Od 2015 roku rozpoczął swoją współpracę ze Spółką ZGO w Jarocinie jako dyrektor ds. technicznych, natomiast w chwili obecnej jest Członkiem Zarządu ww.Spółki

Joanna Leoniewska-Gogola

Atmoterm SA

Dyrektor Operacyjny Obszaru Gospodarki Odpadami w Atmoterm SA. Kierownik zespołów opracowujących Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami 2016-2022 oraz wykonujących audyty składowisk w Polsce. Współautorka koncepcji budowy Bazy Danych o Odpadach (BDO); jako analityk odpowiedzialna za wdrożenie innowacyjnych rozwiązań IT w celu realizacji zasad circular economy oraz optymalizacji procesów w branży gospodarki odpadami na różnych szczeblach. Wieloletni trener oraz autor artykułów. Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (Ochrona Środowiska oraz Inżynieria Środowiska), a także uczestniczka projektów naukowych z dziedziny gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz ochrony atmosfery. Prywatnie tancerka tańca towarzyskiego, miłośniczka piłki nożnej i motoryzacji.

Dorota Tanaś-Michalak

Urząd Miejski w Gdańsku

Od kwietnia 2017 roku zatrudniona w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku jako Główny Specjalista ds. edukacji i promocji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Koordynator kampanii „Segreguję odpady” realizowanej w Gdańsku w związku z wprowadzeniem ogólnopolskiego sposobu segregacji odpadów. Wcześniej przez blisko 15 lat zawodowo związana z marketingiem i komunikacją, pracując dla samorządu oraz dużych i średnich organizacji. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

Sylwia Żak
AGREX-ECO Sp. z o.o.

Specjalista ds. Kluczowych Klientów, AGREX-ECO  Sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska na Politechnice Częstochowskiej. W 2006r. rozpoczęła swoją karierę zawodową w międzynarodowej firmie SITA Polska Sp. z o.o. w zarządzaniu gospodarką wodną i odpadową. Na przełomie 10 lat zdobyła doświadczenie jako specjalista prawa środowiskowego oraz jako kierownik składowis​ka i sortowni odpadów w Tomaszowie Mazowieckim. Od kwietnia 2016 r. dołączyła do zespołu w Agrex-Eco – lidera w dystrybucji maszyn i urządzeń do przetwarzania odpadów. Dzięki praktycznej wiedzy w zarządzaniu odpadami dziś zajmuje się analizą potrzeb operatorów w gospodarce odpadami i doborem efektywnych maszyn i urządzeń do waloryzacji odpadów. Prywatnie zapalona podróżniczka i miłośniczka wspinaczki skałkowej.

Krzysztof Hornicki
INTERSEROH

Specjalista ds. Kluczowych Klientów, AGREX-ECO  Sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska na Politechnice Częstochowskiej. W 2006r. rozpoczęła swoją karierę zawodową w międzynarodowej firmie SITA Polska Sp. z o.o. w zarządzaniu gospodarką wodną i odpadową. Na przełomie 10 lat zdobyła doświadczenie jako specjalista prawa środowiskowego oraz jako kierownik składowis​ka i sortowni odpadów w Tomaszowie Mazowieckim. Od kwietnia 2016 r. dołączyła do zespołu w Agrex-Eco – lidera w dystrybucji maszyn i urządzeń do przetwarzania odpadów. Dzięki praktycznej wiedzy w zarządzaniu odpadami dziś zajmuje się analizą potrzeb operatorów w gospodarce odpadami i doborem efektywnych maszyn i urządzeń do waloryzacji odpadów. Prywatnie zapalona podróżniczka i miłośniczka wspinaczki skałkowej.

Krzysztof Pikoń
Politechnika Śląska

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. PŚ Profesor Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dyrektor programu Clean Fossil and Alternative Fuels Energy i dyrektor ds. Edukacji Innoenergy Central Europe. Autor ponad 120 publikacji naukowych, promotor 2 prac doktorskich i ponad 70 prac magisterskich. Brał udział w około 40 projektach naukowo-badawczych, w tym kierował 7 indywidualnymi projektami badawczymi, zarówno europejskimi, jak i przemysłowymi. Zainteresowania badawcze to: gospodarka obiegu zamkniętego , analizy oddziaływania na środowisko, analizy cyklu życia (LCA), a także paliwa alternatywne i energetyczne wykorzystanie odpadów oraz inne technologie zawiązane z gospodarką odpadami.

 Agnieszka Sznyk
Prezes Zarządu INNOWO

Dr Agnieszka Sznyk jest Prezesem Zarządu i fundatorka organizacji pozarządowej Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, działającej w obszarze wspierania rozwoju innowacji i implementacji zmian systemowych w celu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.Jest doktorem nauk przyrodniczych SGGW w Warszawie i absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Public Relations i  Komunikacji. Od lat związana z sektorem NGO, pracowała m.in dla WWF, organizacji ekologicznej, gdzie koordynowała liczne ogólnopolskie i międzynarodowe kampanie na rzecz ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu.Ma doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów unijnych z obszaru circular economy i zrównoważonej produkcji i konsumpcji m.in. Horyzont 2020 czy EEA Grants.Autor licznych raportów m.in. Innowacje 2015, “Innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce”, „Metody pomiaru innowacji społecznych”.

Piotr Rozwadowski
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

mgr inż. Piotr Rozwadowski - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczął w 1980 roku. Od 2007 r. stale związany z toruńskim MPO, najpierw jako Zastępca Prezesa Zarządu, a od 2009 roku jako Prezes Zarządu Spółki.

Sylwia Majcher
Kuchnia Zero Waste po polsku

Sylwia Majcher, dziennikarka, autorka bestsellerowej książki Gotuję, nie marnuję. Kuchnia Zero Waste po polsku. Zwyciężczyni ogólnopolskich Kulinarnych Zawodów Dziennikarzy. Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW W Warszawie oraz programu edukacyjnego Campus Google. Uczestniczka szkoleń kulinarnych między innymi we Włoszech i Meksyku. Prowadząca warsztaty kulinarne poświęcone sezonowemu gotowaniu dla dzieci i dorosłych. Autorka reportaży i wywiadów kulinarnych. Regularnie w podróży, które są dla niej nieustającym źródłem inspiracji. Lubi zaglądać szefom kuchni do garnków i talerzy. Zbiera książki kucharskie z całego świata, w nowych miejscach zamiast muzeów zwiedza targowiska i miejsca, w których karmiącą zaskakująco. Gdy nie gotuje i nie je, biega albo jeździ na rowerze.

Sylwia Majcher
Kuchnia Zero Waste po polsku

Sylwia Majcher, dziennikarka, autorka bestsellerowej książki Gotuję, nie marnuję. Kuchnia Zero Waste po polsku. Zwyciężczyni ogólnopolskich Kulinarnych Zawodów Dziennikarzy. Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW W Warszawie oraz programu edukacyjnego Campus Google. Uczestniczka szkoleń kulinarnych między innymi we Włoszech i Meksyku. Prowadząca warsztaty kulinarne poświęcone sezonowemu gotowaniu dla dzieci i dorosłych. Autorka reportaży i wywiadów kulinarnych. Regularnie w podróży, które są dla niej nieustającym źródłem inspiracji. Lubi zaglądać szefom kuchni do garnków i talerzy. Zbiera książki kucharskie z całego świata, w nowych miejscach zamiast muzeów zwiedza targowiska i miejsca, w których karmiącą zaskakująco. Gdy nie gotuje i nie je, biega albo jeździ na rowerze.